mesttoediening

Inzet op zorgen PAS in Overijssel

Met name bij onze boeren en gezinnen die betrokken zijn bij de lopende Overijsselse gebiedsprocessen leven er veel vragen, zorgen en onbegrip over de uitspraak van de Raad van State over de PAS. Daar is vanuit LTO Noord regio Oost oog en oor voor en inzet op. In dit bericht de huidige stand van zaken.

Vanuit LTO Noord regio Oost wordt aangedrongen om een ‘pas op de plaats’ te maken in de lopende Overijsselse Natura 2000-gebiedsprocessen. ‘Omdat we nu niet kunnen overzien of er voldoende toekomstperspectief is voor de boeren in de omgeving van de Natura 2000-gebieden’, stellen Carla Evers en Klaas de Lange, die als regiobestuurders betrokken zijn bij de gebiedsprocessen.  

Evenwicht tussen alle belangen
‘Het gebiedsproces is een integraal proces’, vervolgen zij hun reactie. ‘Dat betekent dat er evenwicht moet zijn tussen alle belangen in een gebied; ook het economische, agrarisch belang moet recht worden gedaan. Het is voor ons op dit moment niet te overzien wat de gevolgen zijn voor de gebiedsprocessen. De onderlinge verschillen tussen processen zijn namelijk groot. En de consequenties van de uitspraak van de Raad van State in de praktijk zijn alles behalve helder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkrijgen van vergunningen voor bedrijfsverplaatsingen of de eventuele vergunningplicht voor het mogen beweiden van percelen die betrokken zijn in grondruilingen. In onze ogen mogen er nu geen bestuurlijke besluiten worden genomen die kunnen leiden tot onomkeerbare gevolgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat inrichtingsplannen of provinciale inpassingsplannen niet kunnen worden vastgesteld; ook niet als voorontwerp of ontwerp.’

Aan het hart
De regiobestuurders, en ook de betrokken LTO Noord-medewerkers, realiseren zich heel goed wat voor impact de PAS-uitspraak heeft op onze leden en hun gezinnen. Net nu er – na jaren van onzekerheid – duidelijkheid in de gebiedsprocessen zou komen, valt er een belangrijke pijler onder de ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector weg. ‘Boeren willen weten waar ze aan toe zijn, willen toekomstplannen met het oog op de volgende generatie kunnen maken. De ontstane situatie gaat ons aan het hart’, zeggen Evers en De Lange.

Statement naar minister
Op diverse manieren vraagt LTO aandacht landelijk en provinciaal voor de onzekerheid en onduidelijkheid die er is. LTO Nederland heeft met partners een duidelijk statement richting landbouwminister Carola Schouten gedaan dat een vergunningsplicht voor beweiden en bemesten onwerkbaar is. Ook heeft LTO Noord regio Oost overleg gehad met partners in de gebiedsprocessen en is er daarna eveneens een brief richting de minister verstuurd. Dit is gebeurd vanuit het samenwerkingsverband Samen Werkt Beter (SWB). In deze brief uitten de SWB-partners hun zorgen om de uitspraak en vragen ze de minister met spoed om met nieuwe afspraken en beleid op landelijk niveau te komen.

Onmisbare schakel
Daarnaast heeft LTO Noord regio Oost afgelopen week overleg gehad met de LTO Noord-afdelingsbestuurders uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC) van de gebiedsprocessen. Zij vormen een onmisbare schakel en kunnen de vragen, zorgen en emoties die leven, onder de aandacht brengen bij de regiobestuurders. 

Analyse gevolgen per proces
‘We vragen aan de provincie Overijssel meer tijd om duidelijkheid te krijgen welk perspectief de agrarische bedrijven in en in de omgeving van de Natura 2000 gebieden kan worden geboden’, aldus Evers en De Lange. ‘Wij vragen aan de partners om met ons voor ieder gebiedsproces een analyse te maken wat de gevolgen zijn en wat dit betekent voor het proces. Zodat we in gezamenlijkheid, in het juiste tempo verder kunnen met de opgaven van economie en ecologie rond de N2000 gebieden.’

Vragen en antwoorden

Op onze site vindt u in het PAS-dossier meer informatie, onder andere aan de hand van een vragen en antwoorden.