Bart Gussinklo

Veehouders bieden oplossingen, stemmingmakerij contraproductief

De verduurzaming van de veehouderij wordt niet geholpen door vergaande conclusies te trekken op basis van onderzoeksrapporten die nuance behoeven en onzekerheden bevatten.

Dat zegt LTO Nederland in reactie op de stelling dat een milieuvriendelijke stal amper milieuwinst oplevert, gisteren in Trouw.

Al 20 jaar meet de overheid aan stalsystemen die meer of minder stikstof uitstoten. Om een stalsysteem toegelaten te krijgen op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak- en Veehouderij) moeten zwaar onderbouwde procedures worden doorlopen. Het is daarom te kort door de bocht om nu op basis van één onderzoek te concluderen dat bepaalde stallen weinig milieuwinst opleveren.

Ieder jaar verschijnt er wel een nieuw wetenschappelijk onderzoeksrapport met weer andere uitkomsten. Veehouders investeren heel veel geld en moeite in het terugdringen van emissies van onder meer stikstof. Bij stallen gaat het dan vaak om vele honderdduizenden euro’s die over periodes van 20 tot 30 jaar moeten worden terugverdiend. Die stallen worden op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten gebouwd. In de berichtgeving wordt nu als feit gepresenteerd dat milieutechnieken in stallen niet of slecht werken, terwijl het CBS-onderzoek – waarin twee berekeningsmethodes naast elkaar worden gelegd (dus geen daadwerkelijke metingen) – spreekt over een “vermoeden dat de veronderstelde effectiviteit […] wordt overschat”. Zulke berichtgeving schaadt het draagvlak om te investeren in milieumaatregelen.

LTO Nederland waarschuwt al langer voor het gevaar van overheidsbeleid dat zaken – bijvoorbeeld stikstofemissies – tot meerdere decimalen achter de komma vastlegt op basis van een vermeende nauwkeurigheid. Vermeend, omdat de wetenschappelijke metingen en berekeningen altijd een zekere mate van onzekerheid en onnauwkeurigheid bevatten. Dat is geen pleidooi tegen de wetenschap, maar een roep om voorzichtigheid en nuance van de kant van politiek en beleidsmakers.

De stikstofimpasse waar Nederland zich in bevindt gaat over de depositie (of neerslag) op N2000 gebieden, niet over de gemiddelde emissies van stallen. LTO Nederland benadrukt dat de weg uit het huidige stikstofmoeras niet uitsluitend of voornamelijk afhankelijk is van emissiearme stallen. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen om uit de impasse te komen. Emissiereductie van allerlei economische sectoren en actoren is er daar slechts een van. De reductie van emissies in de veehouderij is bovendien op veel meer manieren te bereiken dan met alleen maar milieutechnieken in stallen. Vee anders voeren kan de ammoniakuitstoot bijvoorbeeld ook terugdringen, mest op een andere manier over het land uitrijden ook.

 

Bron: LTO Nederland