LTO: 'kabinet moet doorpakken voor landbouw'

LTO Nederland is ervan overtuigd dat we alleen gezamenlijk uit de stikstofimpasse kunnen komen.

VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland werken op dit dossier al maanden goed samen om het ministerie van LNV en het adviescollege Remkes handvatten aan te reiken. Vanaf 5 november wordt daarnaast binnen het landbouwcollectief aan een gezamenlijk stikstofplan onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen gewerkt. De coalitie komt op korte termijn met een reëel plan voor minister Schouten (LNV) dat door de gehele sector wordt gedragen.

LTO vindt het dan ook teleurstellend dat het ministerie vooruitlopend op dit plan vandaag al maatregelen heeft aangekondigd. “Dat de bouw verder moet, staat buiten kijf. De bouw- en agrarische sector staan schouder aan schouder. Ook binnen onze sector realiseert iedereen zich nu dat we in een land van compromissen leven. Maar dan moet het kabinet daar ook naar handelen. Iedereen wint als er niet vanuit paniekvoetbal korte termijn maatregelen worden aangekondigd,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland.

Voermaatregelen
“We benadrukken continu dat boeren de (financiële) ruimte moeten krijgen én behouden om te kunnen innoveren. Het voornemen van het kabinet om voor de landbouw doelen voor het voerspoor neer te leggen die door de sector zelf verder worden uitgewerkt, biedt mogelijkheden. Het is goed dat er een doel wordt geformuleerd en geen middel, maar dit hoort thuis in een integraal plan. Het Landbouwcollectief werkt daar nu aan. We hebben nog de nodige vragen, bijvoorbeeld over het functioneren van het aangekondigde stikstofregister en de 30/70-procent verdeling van vrijgekomen ruimte door emissiereducties,” aldus Marc Calon. Boeren en tuinders werken sinds de jaren 90 al aan de reductie van de stikstofemissie. Zij hebben met hun positieve en coöperatieve grondhouding dan ook reeds flinke resultaten geboekt.

Brede drempelwaarde
Het is goed nieuws dat een drempelwaarde juridisch mogelijk is. LTO pleit al maanden voor het instellen van een realistische en veilige grens. Tegelijkertijd is het teleurstellend dat de drempelwaarde niet op de agrarische sector van toepassing is. “Het kan dus wél,” constateert Marc Calon. “De door LTO bepleite verhoging van de drempelwaarde, die meer overeenkomt met de ons omringende landen, is niet alleen voor de bouw maar ook voor de boeren noodzakelijk om hun bedrijfsvoering weer van het slot af te krijgen. Het is goed dat het kabinet aangeeft hier nu snel mee te komen.”

N2000-gebieden
Het kabinet focust nu op de korte termijn, maar geeft aan op de langere termijn kritisch naar N2000 gebieden te kijken. Gebieden worden opgeschoond en samengevoegd; en er komen geen nieuwe gebieden bij. Dit is een goede stap richting het noodzakelijke maatschappelijke gesprek over de balans tussen natuur en wonen, reizen en werken. LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat N2000-gebieden Nederland in gijzeling houden.

Inzet landbouw
Helaas komt er vandaag nog steeds geen duidelijkheid over beweiden en bemesten en de PAS-meldingen. Dat is onwerkbaar en moet snel worden opgelost. LTO heeft bij het ministerie bij herhaling een aantal cruciale punten ingebracht. Eens vergund, blijft vergund! Hiervoor is LTO bereid juridische procedures te starten. Stikstof mag niet aan fosfaat/dierrechten worden gekoppeld en er mag geen latente ruimte worden ingenomen. Ook de 30% afroming bij extern salderen is onacceptabel. Deze punten maken onderdeel uit van een totaalpakket dat LTO ook inbrengt bij het landbouwcollectief ten behoeve van het sectorbrede stikstofplan. Het landbouwcollectief zal te zijner tijd graag met de minister over dit plan in gesprek gaan.

Regionale coalities
LTO Noord is in alle provincies ook onderdeel van de regionale coalities van landbouwpartijen. De samenstelling van deze coalities verschilt van provincie tot provincie. 
Onze inzet is ook regionaal om te strijden voor het behoud van latente productieruimte, het voorkomen van kortingen bij extern salderen en het behouden van vergunningsruimte voor de veehouderij bij extern salderen (schotten) totdat er volledige overeenstemming is binnen gebiedsprocessen. We willen regionaal vanuit de coalities over deze onderwerpen in gesprek met de provinciebesturen.

Aanspreekpunten provinciaal
De volgende bestuurders zijn vanuit LTO Noord eerste aanspreekpunt voor het stikstofdossier:

Friesland: Tineke de Vries en Peet Sterkenburgh
Groningen: Alma den Hartog en Willemien Snijder
Drenthe: Jan Bloemerts

Overijssel: Klaas de Lange en Ben Haarman
Gelderland: Klaas de Lange en Ben Haarman

Flevoland: Nico Verduin
Utrecht: Bert van Donselaar
Noord-Holland: Nico Verduin en Albert Hooijer
Zuid-Holland: Arie Verhorst


Petitie Boerinnen
Boerinnen riepen dinsdag 12 november op social media op tot het ondertekenen van de petitie ‘Steun de boerinnen van Nederland’.  Het initiatief komt van Helma Vermuë, Miranda Nolten en Willemien Koning van LTO Vrouw & Bedrijf en Kristel Vanhommerig Netwerk Agrarische Vrouwen van LLTB. De vier vrouwen zijn bezorgd om hun toekomst als boerin, en roepen minister Schouten op om oog te hebben voor vrouwen in het agrarisch bedrijf.
Wilt u de ‘boerinnen van Nederland’ steunen? Teken dan deze petitie.
 
Vervolg
Met deze eerste maatregelen van het kabinet zijn we er nog lang niet. Verwachting is dat dit dossier de komende tijd nog veel aandacht zal vragen en veel (soms onverwachte) ontwikkelingen zal kennen. We blijven u informeren over de voortgang.

Bron: LTO Nederland