Landelijke stikstofupdate 28 januari

LTO Nederland is op dit moment druk bezig met de uitwerking van de afspraken die in december tussen het kabinet en het Landbouw Collectief zijn gemaakt.

De afspraken zijn in het stikstofdashboard terug te vinden.

Over de invulling van maatregelen, zoals bijvoorbeeld het voerspoor, wordt nu overlegd. LTO en andere partijen in het landbouwcollectief nemen daarmee verantwoordelijkheid voor de afspraken die zijn gemaakt. Ook de overheid moet verantwoordelijkheid nemen. Alleen als iedereen op korte termijn constructief aan de slag gaat, komt de vergunningverlening weer op gang.

Woensdag 5 februari: Gesprek met minister-president en minister Schouten
In december spraken we met minister-president Rutte en minister Schouten af dat er na 4 – 6 weken opnieuw overleg zou zijn tussen hen en de sector. Dat overleg staat gepland op 5 februari.

Gesprekken met zulke bewindspersonen worden over het algemeen voorbereid tijdens een overleg met hoge ambtenaren. Dat overleg staat gepland op 3 februari.
Deze week vindt ook al op beleidsniveau contact plaats met het ministerie van LNV.

Woensdag 29 januari: Overleg met minister-president, minister Schouten & natuurorganisaties
De stikstofimpasse heeft tot spanning tussen landbouw- en natuurorganisaties geleid. Toch zullen we ook samen moeten werken: boerenland grenst vaak aan natuur en natuurorganisaties zijn pachters. Ook als je het niet met elkaar eens bent kan een gesprek nuttig zijn. Bovendien bestaan ook gedeelde belangen. Een tegenstelling op het ene onderwerp betekent niet dat je geen profijt kan hebben van samenwerking op het andere onderwerp.

LTO is daarom in contact met tal van organisaties van buiten de landbouw, en zal ook aansluiten bij een rondetafelgesprek tussen boerenorganisaties en natuurorganisaties van het ministerie van LNV, dat plaatsvindt op 29 februari. Enkele andere partijen uit het collectief zullen dit ook doen. De bijeenkomst is niet bedoeld om te onderhandelen, maar wel een nuttige stap om te kijken of er mogelijkheden zijn om in gesprek te gaan over gedeelde belangen.

De gebeurtenissen kunnen elkaar in deze fase erg snel opvolgen. Hou daarom de website van LTO Nederland, onze social media, uw inbox én de Nieuwe Oogst in de gaten.