mestinjecteur

Daling stikstof- en fosfaatuitscheiding in 2019

Volgens de CBS-prognose is zowel de stikstof- (2,6%) als fosfaatuitscheiding (3,7%) uit dierlijke mest in 2019 gedaald. Deze cijfers liggen voor het tweede jaar nu ruim onder de plafonds die de Europese Unie hiervoor heeft gesteld.

De daling wordt door het CBS verklaard door een daling van het aantal koeien, varkens en kippen. Nederland telde in 2019 ten opzichte van 2018 gemiddeld minder melkkoeien en jongvee. Daarnaast begint in 2019 de vermindering van eiwit in het voer van melkkoeien vruchten af te werpen. Boeren zijn al langer bezig met verlaging van emissies, waaronder het terugdringen van stikstof en fosfaat via voermaatregelen. Naar nu blijkt, met resultaat. Het voerspoor, extra weidegang en het aanlengen van mest met water maken onderdeel uit van de plannen van de sector om de stikstofemissie terug te dringen.

Hoewel de toename niet significant is, is het aantal koeien volgens het CBS in het laatste kwartaal toegenomen. De stapeling van tegenstrijdige overheidsmaatregelen maakt het er voor boeren niet duidelijker op welke richting zij hun bedrijfsvoering moeten sturen. Onhelder en steeds wisselend overheidsbeleid leidt tot onzekerheid. Zo kunnen melkveehouders eind 2018 koeien hebben verkocht om te voldoen aan het stelsel van fosfaatrechten. Wellicht was er bij een aantal bedrijven eind 2019 nog fosfaatruimte. Veehouders kunnen om die reden koeien hebben bijgekocht of langer hebben aangehouden. Uiteraard leidt ook het uitblijven van duidelijkheid in de stikstofdiscussie tot extra onzekerheid.


Bron: LTO Nederland