Algemeen 2

Stikstofupdate regio Oost 11 februari 2020

Voordat de provincies Overijssel en Gelderland stappen kunnen zetten in het stikstofdossier, moet er eerst duidelijkheid op landelijk niveau komen. De provinciale Landbouwcollectieven, met daarin ook LTO Noord regio Oost, blijven ondertussen in overleg met de landbouwgedeputeerden. Waarover gesproken wordt, leest u in deze update.

In de gesprekken met beide provincies vormen deze bespreekpunten momenteel de rode draad:
 
  • Oplossing rond knelgevallen zonder vergunningen;
  • Inzicht krijgen in de stikstofcijfers per provincie of gebied;
  • Schot tussen landbouw en industrie, bouw en infrastructuur om leegloop van platteland te voorkomen en (jonge) boeren niet te beconcurreren;
  • Beweiden en bemesten; 
  • Eerste contouren gebiedsgerichte aanpak.
 
Vergunningen
LTO Noord regio Oost vindt dat er zo snel als mogelijk een oplossing moet komen voor bedrijven zonder geldige vergunning. Dus de bedrijven die een melding hebben gedaan, een niet onherroepelijke vergunning hebben en bedrijven die tot nog toe geen vergunning hebben hoeven aanvragen, maar die na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei alsnog vergunningsplichtig zijn geworden.
‘Die besluitvorming ligt op landelijk niveau’, zegt Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost. ‘Wij vinden het echter belangrijk dat provincies het geluid van de provinciale landbouwcollectieven meenemen naar overleggen op landelijk niveau. We willen alle lijnen en mogelijkheden hiervoor benutten.’
 
Inzicht in cijfers
Hoe hoog is de stikstofdruk? Zit er verschil in regio’s? Wat zijn de bronnen? Wat hebben sectoren al aan reductie gedaan en welke opgave ligt er nog? De provincies werken eraan om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen. Want voordat de provinciale Landbouwcollectieven willen meedenken over een oplossingsrichting, moet er eerst duidelijkheid zijn over het gezamenlijke vertrekpunt. 
‘Of er een gezamenlijke oplossingsrichting komt, zal moeten blijken’, stelt Haarman. ‘Het begint ermee om de goede cijfers in beeld te krijgen. Daarna kunnen we het hebben over hoe groot opgave is en de wijze van aanpak.’
 
Schot tussen landbouw en andere sectoren
Als de agrarische sector stikstof gaat reduceren, dan vindt LTO Noord regio Oost dat de sector daar ook de vruchten van moet plukken. ‘Wij willen niet de stikstofleverancier zijn voor bouw, industrie of infrastructuur. Dat ligt nog steeds op de loer en vinden we zorgelijk. Daarmee trek je capaciteit weg uit agrarische sector, vergroot je de leegloop op het platteland en onderlinge concurrentie tussen boeren. Wij vinden dat de provincie hier een schot tussen moet zetten bij de vergunningverlening’, aldus Haarman.
 
Beweiden en bemesten
‘Wij willen meer zekerheid dat het beweiden en bemesten zonder vergunning kan’, benadrukt Haarman. ‘Minister Schouten heeft gezegd dat ze dit gaat oplossen, maar de juridische zekerheid ontbreekt nu. We merken dat dat onrust geeft bij onze leden, zeker nu bepaalde partijen hebben besloten hiertegen te gaan procederen. Daarom kaarten we dit ook voortdurend aan bij de provincies. Dit moet juridisch goed geborgd worden’
 
Gebiedsgerichte aanpak
Beide provincies hebben de eerste contouren geschetst voor hun gebiedsgerichte aanpak. ‘Dat is nog op een behoorlijk abstract niveau’, zegt Haarman. ‘Gelderland kiest voor drie gebieden: Veluwe, Achterhoek en Rivierengebied (IJssel, Nederrijn/Lek, Waal en Maas). In Overijssel is dit nog niet bekend.’
In beide provincies worden deze bespreek- en aandachtspunten verder uitgewerkt in werkgroepen. Dit ter voorbereiding op het volgende overleg met de landbouwgedeputeerde. 

Kamerbrief en samenvatting
Het kabinet heeft vrijdag een brief naar de Kamer gestuurd over de voortgang in de stikstofproblematiek. Een samenvatting hier,gemaakt door onze LTO Nederland-beleidsadviseurs, kunt u hier lezen. De Kamerbrief vindt onder deze link.