Update stikstof regio west 24 maart

Hierbij een update van de provinciale ontwikkelingen rond het stikstofdossier. In de provincies Utrecht, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland is LTO Noord regio West binnen de provinciale Landbouwcollectieven actief bezig met het stikstofdossier.

Flevoland
Het coronavirus heeft ook impact op het stikstofdossier in Flevoland. De eerste gebiedsprocestafels zouden deze week plaatsvinden, maar door het annuleren van alle fysieke bijeenkomsten zijn ook deze afgelast. Voordat de annulering bekend werd, hebben wij als Stikstofcollectief een aantal vragen neergelegd bij de provincie waar we een eerste antwoord op hebben ontvangen. De inhoud van de gebiedsprocessen is echter nog niet volledig bekend en zou op de eerste bijeenkomst besproken worden. We gaan proberen om hier de komende tijd meer duidelijkheid over te krijgen, zodat we ook de juiste afvaardiging vanuit de landbouw aan de tafels kunnen krijgen. Voor nu daarom verder geen inhoudelijk nieuws, maar weet dat er achter de schermen gewerkt wordt aan het proces en we in goede afstemming met het Landbouwcollectief zijn om de landelijke lijn vast te kunnen houden waar mogelijk. 

Noord-Holland
Op 13 maart jl. heeft het Stikstofcollectief Landbouw Noord-Holland een werkbezoek georganiseerd voor het ambtelijk ‘stikstofteam’ en de directeur belangenbehartiging van de provincie Noord-Holland. Voor de Commissaris van de Koning en verantwoordelijk gedeputeerde Rommel wordt een apart werkbezoek georganiseerd. 

Het werkbezoek vond plaats op het melkveehouderijbedrijf van de familie Verbij in Den Ilp. Een prachtig familiebedrijf dat binnen de invloedssfeer van meerdere Natura 2000-gebieden gelegen is, aan (agrarisch) natuurbeheer doet en grote ‘uitdagingen’ heeft op het gebied van bodemdaling en ganzenoverlast. Kortom een melkveehouderijbedrijf op korte afstand van de natuur, met oog voor de natuur, onmisbaar voor het beheer van het gebied maar dat door het stikstofbeleid enorm beperkt dreigt te worden.

Vanuit het Stikstofcollectief is benadrukt dat Verbij en collega-ondernemers in en om de Natura 2000-gebieden een toekomstperspectief moeten behouden. Een optie hiervoor is door het Stikstofcollectief bij de provincie aangereikt: het stikstofregistratiesysteem dat onderscheid maakt tussen NH3 en NOx. Het werken met dit registratiesysteem zorgt voor een gelijk speelveld voor alle (agrarische) ondernemers en voorkomt het weglekken van ondernemersruimte door extern salderen. Ook is door het Stikstofcollectief nog eens benadrukt dat er op korte termijn een besluit genomen moet worden over de vergunningverlening voor bedrijven die nog niet over een geldige vergunning beschikken.

Het werkbezoek heeft bij de mensen van de provincie daadwerkelijk indruk gemaakt. Op bedrijven als dat van de familie Verbij komt heel veel (provinciaal) beleid samen wat een grote impact heeft op ondernemer en bedrijf. Het is goed dat de betrokken ambtenaren deze impact ook met eigen ogen gezien hebben. Na het werkbezoek is afgesproken om over de gedane voorstellen voor aanpassing van het stikstofbeleid verder te praten. Als gevolg van het coronaprotocol is daarvoor nog geen afspraak gemaakt. De provincie heeft ook de start van de gebiedstafels als gevolg van de coronamaatregelen in de tijd vooruitgeschoven. Desondanks gaat het overleg met de provincie  via telefoon/skype door. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we die uiteraard met u kortsluiten.

Utrecht
Hoewel we niet fysiek bij elkaar konden komen, is er op 18 maart een goed overleg geweest met de provincie over de gebiedsgerichte aanpak. De insteek van het overleg was om te horen hoe de provincie toewerkt naar een gebiedsgerichte aanpak en om afspraken te maken over wanneer en hoe we onze input kunnen leveren. Daarbij hebben we aangegeven dat we nu het idee hebben op de achterbank te zitten en we het noodzakelijk vinden om op de bijrijdersstoel te komen zitten om mee te sturen.

Op 6 april zou er een sectortafel stikstof zijn, waar een eerste concept plan van aanpak stikstof gedeeld zou gaan worden. In verband met de coronamaatregelen is het de vraag in welke vorm dit overleg gehouden kan worden of het niet op een ander moment gepland moet worden.

We hebben geconstateerd dat het wenselijk is dat het stikstofcollectief al een eerste reactie geeft op dit concept vóórdat het concept in de grote groep besproken wordt. De provincie kijkt hoe dit in de planning in te passen is. Verder hebben we nogmaals helder kunnen maken dat perspectief voor de blijvers de basis moet zijn voor alle aanpakken. En dat dit niet alleen geldt voor de boeren rond een Natura 2000-gebied, maar voor het gehele Utrechtse landbouwgebied. Ook hebben we afgesproken dat de provincie vooruitlopend op en tijdens de gebiedsaanpak geen initiatief neemt om te verwerven vanuit stikstofdoelen. Deze instructie was al doorgevoerd binnen het ambtelijk apparaat en richting betrokken verwervers, maar wordt nogmaals herhaald. Een incident wordt nagetrokken. Eerder in gang gezette verwervingen, verwervingen op eigen verzoek of verwervingen vanuit andere doelen (woningbouw, infrastructuur) lopen wel door.

Zuid-Holland
In Zuid-Holland verloopt het overleg via twee lijnen. Wat betreft de gebiedsgerichte aanpak is nu met de provincie Zuid-Holland de afspraak gemaakt dat we in gezamenlijkheid een plan van aanpak uitschrijven rond de Nieuwkoopse Plassen. Het initiatief daarvoor is genomen vanuit de boeren in de 1 kilometerzone rond de Nieuwkoopse Plassen, in deze fase vertegenwoordigd in een lokaal comité van tien boeren.

De aanpak wordt natuurlijk ook afgestemd op het provinciale niveau met de stikstofcollectieven van Zuid-Holland en Utrecht en op landelijk niveau met het Landbouw Collectief. De planning is om binnen enkele weken een plan van aanpak op papier te hebben dat met de verschillende belanghebbenden gedeeld kan worden voor aanvulling en aanscherping en daarna richting besluitvorming kan worden gebracht.

De tweede lijn is de joint fact finding. Doel daarvan is om een gezamenlijk vertrekpunt te bepalen voor Zuid-Holland als geheel en per Natura2000-gebeid. Onze insteek daarbij is om - zolang er nog geen duidelijkheid is over de Nationale/Europese habitatdoelen en over welke emissiebronnen tot welke depositie leiden (isotopenonderzoek) - dat we het dan alleen over inspanningsverplichtingen en no-regret maatregelen hebben: maatregelen die geen onomkeerbare investeringen met zich mee brengen. Dit zijn managementmaatregelen en technische maatregelen die per saldo positief zijn voor het bedrijfsresultaat. Na een aantal jaar - als er op bovenstaande punten helderheid is - kunnen de inspanningsverplichtingen aangepast en omgezet worden naar resultaatverplichtingen op basis waarvan ook grotere, onomkeerbare investeringen gedaan kunnen worden.

Landelijke stikstofupdate
Ook landelijk is er een stikstofupdate geplaatst, klik hier voor de stand van zaken vanuit het landelijke Landbouwcollectief

Geef uw mening
We merken dat er veel betrokkenheid is onder alle leden. Dit wordt enorm gewaardeerd en we hebben jullie hulp nodig om schouder aan schouder te blijven staan. Hoort u geluiden waar wij wat mee kunnen of heeft u ideeën die we provinciaal kunnen meenemen in de lobby? Laat het ons weten via uw regiobestuurders of via het reactieformulier.

Namens regiobestuur LTO Noord regio West,
Nico Verduin, voorzitter