Nieuwe fase stikstoflobby

Gisteren heeft er overleg plaatsgevonden tussen het Landbouw Collectief en minister Schouten.

Dat heeft geen resultaat gehad. Zo is er geen vooruitgang is geboekt op openstaande punten zoals het invoeren van emissiereducties en het ‘uitwisselen’ van stikstofruimte binnen of tussen bedrijven (intern en extern salderen). Er breekt hiermee een nieuwe fase in het stikstofdossier aan.

Het Landbouw Collectief heeft in november 2019 oplossingen aangedragen waarmee verantwoordelijkheid wordt genomen voor de bijdrage die de landbouw kan en wil leveren om Nederland uit de stikstofcrisis te helpen. Ondanks de inzet is er geen overeenstemming op alle onderdelen van de aanpak behaald tussen het Collectief en het kabinet. LTO heeft vooral zorg over:

  • Emissiereducties via voerspoor in de melkveehouderij. Het kan niet zo zijn dat de overheid boeren gaat voorschrijven hoe zij hun koeien moeten voeren. Met de Spoedwet is hier wel de mogelijkheid voor ingericht. Het is nog niet duidelijk wat het vervolg hiervan zal zijn. Alle goede ideeën vanuit de sector worden juridisch lamgeslagen vanuit het ministerie.
  • Behoud latente ruimte. Vergund is vergund, LTO zal boeren die vergunde stikstofruimte verliezen op het moment dat ze willen salderen bijstaan in een proefproces.
  • Ongecontroleerde opkoop van boerenbedrijven. Een uitverkoop van de agrarische sector mag nooit aan de orde zijn. Dat betekent wat LTO betreft dat er een schot moet staan tussen de stikstofruimte van de landbouw en andere sectoren en activiteiten – bij voorkeur in combinatie met een goede gebiedsgerichte aanpak met mogelijkheden tot extra maatwerk. De meeste vooruitgang zal waarschijnlijk op provinciaal niveau moeten worden geboekt vanuit de lobby van de regionale organisaties.

    Eerder is er al wel heel veel behaald en toegezegd (zie ook het stikstofdashboard). Bijvoorbeeld:
  •  Er komt geen gedwongen generieke krimp of opkoop.
  • Beweiden en bemesten blijft vergunningsvrij. Dit is toegezegd door het ministerie van LNV, maar wordt door MOB aangevochten in rechtszaken. LTO staat boeren hierin bij.
  • De PAS-meldingen worden gelegaliseerd. Dit is nog niet gebeurd, en moet dus met grote urgentie gebeuren. Ook hier zullen naar verwachting rechtszaken tegen boeren over worden gevoerd.
  • Op de langere termijn is een herijking van een oorzaak van de impasse – onder andere de aanwijzing en inrichting van Natura2000-gebieden - toegezegd.

Weg vooruit
De in december aan de landbouw opgelegde taakstelling van 1 kTon besparing voor dit jaar is al meer dan geleverd door het houden van minder dieren en minder eiwit in het veevoer. Het ministerie schrijft dit echter toe aan autonome ontwikkeling, en het borgen van de reductie wordt juridisch onmogelijk gemaakt. Dit doet geen recht aan de inspanningen die de veehouderij in Nederland al levert.

Met het Landbouw Collectief is gisteren geconcludeerd dat de wijze van overleg met het ministerie geen zin heeft. LTO beraadt zich de komende dagen op de weg vooruit. De coronacrisis zorgt ervoor dat prioriteiten verlegd worden. Gezondheid en dus voedselvoorziening, bedrijven en werkgelegenheid overeind houden zijn nu topprioriteit. De economische impact is gigantisch. Dat betekent niet dat de ambitie rond natuur en milieu weg is, maar wel dat zorgvuldigheid boven onnodige snelheid gaat. Maar we houden boven tafel: ook hier heeft en biedt de landbouw een oplossing!

Bron: LTO Nederland