Landschap

Update dashboard stikstof

Met de Kamerbrief van 24 april is voorlopig het einde van de landelijke beleidsvorming bereikt. Het stikstofdossier verplaatst zich nu grotendeels naar de provincies en wordt vertaald in provinciaal beleid binnen de landelijk vastgestelde kaders.

Gebiedsprocessen zullen hierbij een wezenlijke rol spelen. Hoe de stikstofmaatregelen worden uitgewerkt, is van groot belang voor de leden. De regionale LTO’s zullen hier samen met LTO Nederland in het belang van de boer en tuinder dan ook nauw bij betrokken blijven.

LTO-inzet op stikstofdossier
De lobby van LTO Nederland op het stikstofdossier is een zaak van lange adem. Na  de Raad van State-uitspraak op 29 mei 2019, toen de PAS viel,  hebben we in de zomer onze standpunten bepaald. En op basis hiervan een inbreng bij de Commissie Remkes geleverd. In oktober en november en december van het vorige jaar hebben het kabinet en de provincies verschillende toezeggingen gedaan: geen krimp, geen gedwongen uitkoop, en een kritische blik naar de Natura 2000-gebieden. Voor de overige punten van inzet formuleerde LTO Nederland zeven speerpunten. Op een aantal punten moesten toezeggingen worden uitgewerkt of moesten er nog keuzes worden gemaakt. Een aantal zeer diverse organisaties, op het stikstofdossier verbonden in het Landbouw Collectief, heeft toen een gezamenlijk plan opgesteld om de stikstofemissie terug te dringen.

Afstemming beleid provincies
Met de Kamerbrief is duidelijk waar het kabinet voor staat. De uitwerking is nu grotendeels aan de provincies. Groot risico is echter dat er grote verschillen per provincie gaan ontstaan. Het is daarom cruciaal om in gebieden en op provinciaal niveau tot een beleidskader te komen waar boeren en tuinders volop invloed op kunnen uitoefenen.

Lees hier het bijgewerkte stikstofdashboard met een overzicht van bereikte resultaten en zaken die nog moeten veranderen en waarvoor we ons zowel landelijk als regionaal zullen inzetten.

Bron: LTO Nederland