Koe

Stikstofupdate 15 mei: regio West


De afgelopen week zijn er veel ontwikkelingen geweest in het stikstofdossier. Zowel landelijk als in de provincies. In deze regionale update praten we je bij over die ontwikkelingen en wat ze voor jouw bedrijf betekenen.

LTO heeft deze week uitgesproken de samenwerking te blijven zoeken met constructieve partijen, op basis van gelijke doelen en waarden. We gaan dat de komende maanden doen in de provincies, maar ook bij landelijke overleggen. Dat willen we niet meer doen in het keurslijf van het Landbouw Collectief, maar op basis van ieders eigen identiteit. We richten ons dus niet meer op structuren, maar op de bal. Dat heeft als gevolg dat we meer voor jou als lid kunnen betekenen. Resultaten en informatie over het proces daar naartoe zullen we continu via onze site en via updates per mail blijven delen.
 
Flevoland
In Flevoland is de provincie opgedeeld in 3 GGA-tafels; Almere, Midden- en Noord-Flevoland. De eerste tafels vonden vorige week plaats en een afvaardiging van de stikstofgroep Flevoland nam plaats. Er is bewust gekozen om deze groep aan te laten sluiten gezien de gesprekken die deze groep al eerder had met de provincie. De afvaardiging is als volgt; 
  1. Almere – Maarten Burgmans en Bert Talens
  2. Midden Flevoland – Gerben Oordt, Jan Jaap van der Meer en Jeroen van Maanen
  3. Noord-Flevoland – Herman Zonderland en Marijn van Aart
De eerste tafels waren voornamelijk gericht op kennismaking en de stand van zaken bespreken rondom het stikstofdossier. Van tevoren hebben we een aantal voorwaarden gesteld aan het deelnemen aan de tafels, denk hierbij aan voortschrijdend inzicht, meten in plaats van berekenen en gelijke monniken, gelijke kappen voor alle sectoren. Maar ook harde, inhoudelijke eisen, zoals de PAS-Meldingen (vergunningen in het algemeen) en het extern salderen. 
 
We waren met elkaar sceptisch over deelnemen aan de tafels, omdat het we merken dat het proces voornamelijk het ‘voorkomen van het slechtste uitgangspunt’ zal zijn in plaast van constructief oplossingen zoeken. Na de eerste keer hebben we met elkaar wel gezien hoe belangrijk het is om in ieder geval de sector goed te vertegenwoordigen aan deze tafels en de inhoud te kunnen brengen, die helaas bij de provincie vaak mist. 
 
Noord-Holland
Op 23 april heeft de Stikstofgroep in Noord-Holland een (digitaal) overleg gevoerd met gedeputeerde Esther Rommel en haar team. Het overleg is vooral gebruikt om helderheid te krijgen over de ‘koers’ van de provincie op het stikstofdossier. Door de complexiteit van het dossier en de nog lopende discussies op landelijk niveau en binnen het IPO is deze duidelijkheid er helaas nog niet. Tijdens het overleg zijn door zowel de stikstofgroep als door de provincie de belangen/standpunten nog eens goed voor het voetlicht gebracht. Harde afspraken over het oplossen van knelpunten zijn helaas niet gemaakt.
 
De dynamiek op het dossier bleek de volgende dag toen minister Schouten haar ‘stikstofaanpak’ met de Kamer deelde. Enkele miljarden worden vrijgemaakt om de stikstofuitstoot op de korte en (middel)lange termijn te reduceren. Het laatste woord over deze voorstellen is nog niet gezegd. Wel is duidelijk dat de uitwerking van het landelijk beleid voor een belangrijk deel in de provincies moet plaatsvinden. Voor de uitwerking van de gebiedsaanpak is inmiddels een Plan van Aanpak vastgesteld. De concrete uitwerking in de deelgebieden moet nog van start gaan. De stikstofgroep zal bij elk gebiedsproces in ieder geval met 2-3 mensen vertegenwoordigd zijn. Zodra de gebiedsprocessen van start gaan zullen we hiervan bericht doen. Het is en blijft een weerbarstig dossier. Voor een volgende update hopen we concrete stappen/gemaakte afspraken met u te kunnen kortsluiten! De leden van de Stikstofgroep zijn overigens altijd bereid om de stand van zaken toe te lichten. 
 
Utrecht
Het stikstofcollectief landbouw Utrecht had 14 mei heel wat met elkaar te bespreken. We hebben uiteraard stilgestaan bij de landelijke samenwerking en de samenwerking binnen de provincie tussen de landbouworganisaties. We waren het snel eens dat samenwerking op provinciaal niveau meerwaarde heeft en daarmee gaan we door, en wellicht geven we dit op termijn ook nog meer body. 
 
Naast de Kamerbrief van 24 april hebben we het eerste concept ‘Koersdocument gebiedsgerichte aanpak Utrecht’ met elkaar besproken. Dit in voorbereiding op het overleg met de gedeputeerde diezelfde avond en de Regietafel Stikstof op 18 mei. We kwamen al snel tot de conclusie dat de grote vragen die nog boven de markt zijn blijven hangen in de Kamerbrief van 24 april, maken dat ook de uitgestippelde koers in het Koersdocument op die onderdelen nog niet concreet is. Dan gaat het met name om:
  1. Het streven om in 2030 in 50% van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden de KDW te halen. Hoe wordt bepaald welke 50% wel en welke 50% niet? En wat er gebeurd als die 50% is gehaald?
  2. De legalisering van huidige activiteiten zonder Wnb-vergunning (PAS-melders en andere knelgevallen).  
  3. Behoud van ontwikkelruimte naar de toekomst (huidige regels extern- en intern salderen strippen ondernemers van alle ontwikkelruimte). 
  4. Voerspoor, dat averechts werkt als je kijkt naar je mineralen kringloop
Dit maakt het ook eigenlijk onmogelijk om op dit moment met vertrouwen de gebiedsprocessen te starten. Dit hebben we ook in de gesprekken met de gedeputeerden aangegeven, waarbij we de gedeputeerde op het hart hebben gedrukt om zich samen met ons en samen met de collega provincies in IPO verband hard te maken om op deze cruciale onderdelen een beter resultaat te bereiken in het overleg met de minister.
 
Zuid-Holland
Het stikstofcollectief Zuid-Holland sprak op 10 mei met de gedeputeerden over de Kamerbrief en de reacties op de regels voor extern salderen. Tijdens dit overleg bleek al snel dat ook de provincie Zuid-Holland nog met grote vragen blijft zitten na het lezen van de kamerbrief van 24 april. Met elkaar kwamen we tot de conclusie, dat we deze onduidelijkheid als kans willen aangrijpen om zelf tot betere voorstellen te komen. Binnenkort wordt een overleg gepland tussen de provincies en de landbouwvertegenwoordigers om mogelijke oplossingsrichtingen met elkaar te verkennen. 
Op 15 mei kwam het stikstofcollectief digitaal bij elkaar om te bespreken wat de inzet en mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn voor deze brainstormsessie. Ook werd de provinciale sectortafel stikstof op 18 mei voorgesproken, waar deze zelfde punten op de agenda staan.