Algemeen

Debat stikstof, natuurherstel en economie

Toen het ‘debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie’ in december 2019 op de langetermijnagenda van de Tweede Kamer werd gezet was er nog geen coronacrisis. Deze week is het debat in een geheel andere economische situatie gevoerd. Nu het eindrapport van de Commissie Remkes er ligt was het tijd voor een inhoudelijk debat.

Stikstofreductie
Het debat in de Tweede Kamer ging vooral in op de hoofdlijnen bij de stikstofproblematiek. Splijtzwam was de inzet op 26% stikstofreductie zoals het kabinet voorstelde of 50% reductie naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Remkes. De PvdA en SP wilden het advies van de commissie Remkes overnemen om tot 50% stikstofreductie over te gaan. Het debat liet zien dat de coalitiepartijen er niet veel voor voelen om tot deze verdergaande stikstofdoel te gaan.

De coalitiepartijen hielden daarbij de rijen gesloten om de ambities van het kabinetsbeleid te volgen. Volgens het CDA is de belangrijkste stap dat het kabinet van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverplichting gaat. Met € 175 miljoen volgt er een omschakelfonds om intensieve boeren te helpen de omslag te maken naar extensieve landbouw. Dit helpt om te innoveren en de emissies te verlagen. De minister onderstreept dat de landbouw toekomstperspectief moet hebben met een goed verdienmodel. Een onrendabele omslag is niet gewenst.

PAS-melders
De PAS-melders krijgen nog deze maand een brief van het ministerie met de vraag om de activiteiten te inventariseren. Winst is dat de minister aangaf te willen legaliseren. Dit wil ze nog in de nazomer geregeld hebben. Jaco Geurts (CDA) vroeg hierbij nog om de boeren die de brief krijgen deze zekerheid mee te geven in de brief.

Ruimtelijke claims
De VVD beschreef hoe in Nederland er altijd naar gestreefd wordt om alle functies in ons land ruimte te geven. Gezien de vele claims op de plattelandsruimte vraagt Mark Harbers (VVD) om een Studiegroep Ruimtelijke inrichting op te richten. Deze studiegroep moet adviezen leveren over de invulling van het platteland, duurzame verdienmodellen in de landbouw, de functie die boeren hebben bij de landschapsinrichting.

Voerspoorregeling
De voerspoorregeling is voor de minister niet heilig. Hoewel nodig om direct stikstofwinst te boeken staat ze open voor alternatieven. Zo maximaal mogelijk draagvlak heeft daarbij de voorkeur en de gehele sector moet zich erachter kunnen scharen. Hierover wordt vanuit de vakgroep Melkveehouderij het gesprek met het ministerie gevoerd. De minister geeft als deadline 1 juli. De ChristenUnie stelde samen met de VVD en CDA voor om nog dit jaar samen met de agrarische sector tot afspraken te komen over stikstofverlaging via het voerspoor gericht op doelvoorschriften en het totaalrantsoen.

Afrekenbare Stoffenbalans
Het eindrapport van de Commissie Remkes stelde voor om een Afrekenbare Stoffenbalans in te richten. LTO Nederland ziet daar mogelijkheden in en plaat pleit in het kader van de herziening van het mestbeleid al voor een systeemverandering. Voor een afrekenbare stoffenbalans perspectief op ontwikkeling biedt is echter een systeemverandering nodig, waarbij Europese regelgeving implementatie in de weg zit. Het CDA ziet de potentie van dit nieuwe systeem en stelde in een motie voor om de Afrekenbare Stoffenbalans uit te werken bij de herbezinning van het mestbeleid. Gezien de motie mede ondertekend is door de VVD, D66, CU, SGP en PvdA is een meerderheid verzekerd.

Aanstaande dinsdag wordt er over de moties gestemd.

Bron: LTO Nederland