landschap

LTO: ‘Legalisering PAS-melders laat te lang op zich wachten’

Vandaag heeft RVO ‘PAS-melders’ en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben, geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten. Zij moeten voor 14 augustus bij het RVO melden of zij nog toestemming dan wel een natuurvergunning nodig hebben.

Het verlenen van toestemming zal op zijn vroegst pas in 2021 mogelijk zijn. LTO Nederland vindt dat melders te lang in onzekerheid moeten verkeren voordat legalisering van de gerealiseerde activiteiten plaatsvindt. Daarnaast is LTO van mening dat bedrijven die onder de PAS-regeling zowel van een melding als aanvraag voor een natuurvergunning waren vrijgesteld, ook moeten worden gelegaliseerd.

Het gaat in de aangekondigde procedure om legalisering van gerealiseerde activiteiten van boeren, waarvan de depositie tussen de 0,05 en de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar bleef. Ondernemers konden destijds onder de PAS (Programmatische  Aanpak  Stikstof) geen vergunningaanvraag doen, voorheen volstond een melding. Na de Raad van State uitspraak van 29 mei vorig jaar was deze werkwijze niet langer mogelijk. De Raad van State vernietigde talloze natuurvergunningen en verklaarde de PAS onverbindend. Hierdoor moet voor alle activiteiten die stikstofdepositie op N2000 gebieden veroorzaken een natuurvergunning zijn verleend. De al verleende en onherroepelijk van kracht geworden natuurvergunningen bleven in stand. Duizenden bedrijven beschikken echter niet over een natuurvergunning, terwijl zij onder de regels van de PAS wel legaal hun bedrijf voerden, de zogenaamde PAS-melders. Sindsdien verkeren ruim 3.300 boeren in grote onzekerheid of hun bedrijfsactiviteiten wel zijn toegestaan. Eind vorig jaar heeft het kabinet na diverse gesprekken met LTO en het toenmalige Landbouw Collectief toegezegd dat er legalisatie zal plaatsvinden.

Melding geeft nog geen duidelijkheid
Maar een oplossing zal nog tot ver in 2021 voortduren. Met de vandaag gecommuniceerde procedure komt aan de onzekerheid van deze bedrijven helaas nog geen eind. De ondernemers die een melding bij RVO gaan doen, krijgen nog geen duidelijkheid over hoe ze hun bedrijfssituatie legaal kunnen houden. Wanneer precies en hoe de legalisatie zijn beslag gaat krijgen, is nog niet bekend. Het ministerie geeft aan dat het op zijn vroegst in 2021 kan, maar dat het ook nog langer kan duren omdat hiervoor stikstofruimte gemaakt moet worden. Met de meldingen wordt vastgesteld om hoeveel stikstofruimte het gaat. Dit is een goede eerste stap. Maar LTO Nederland vindt deze periode te lang duren en heeft er daarom steeds voor gepleit dat het omzetten van een melding naar een vergunning op een andere manier wordt geregeld.  Daar zijn volgens LTO ook juridische mogelijkheden voor.

Legalisatie nog niet geregeld
Naast de PAS-melders zijn er ook bedrijven met een zeer lage depositie van minder dan 0,05 mol/ha/jaar. Zij waren onder de PAS-regels vrijgesteld van zowel het doen van een melding als het aanvragen van een Natuurvergunning. Ook deze groep bedrijven moeten worden gelegaliseerd, zo vindt LTO Nederland. Dat geldt tenslotte ook voor de bedrijven aan wie ten tijde van de PAS een natuurvergunning kon worden verleend maar om allerlei redenen in de procedures zijn gestrand.

Goede voorbereiding bij melding noodzakelijk
RVO stelt dat de gerealiseerde bedrijfssituatie het vertrekpunt is. Daarop zijn er twee uitzonderingen als aangetoond kan worden dat verplichtingen zijn aangegaan voor eventueel nog niet gerealiseerde ruimte. Dat betekent dat eventuele latente ruimte in de melding zou vervallen. LTO Nederland adviseert ondernemers dan ook om de onderbouwing van meldingen van bedrijfssituaties goed voor te bereiden, daar de tijd en nodige aandacht aan te geven en daar zo nodig een bedrijfsadviseur bij in te schakelen. Het gaat immers om het vastleggen van de melding in een vergunning waar men waarschijnlijk nog lang aan vastzit. LTO Nederland raadt de ondernemers die bericht van RVO hebben ontvangen ook aan om het formulier op de website van RVO op tijd in te vullen en te versturen.

Deadline 14 augustus
Tot 14 augustus is het via de website van RVO mogelijk om de verzochte informatie door te geven over de activiteit en of formalisatie nog nodig is. Zolang er nog geen duidelijkheid is of toestemming kan worden verleend, vindt er geen actieve handhaving plaats op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

 

Bron: LTO Nederland