LTO: LNV moet volharden in bescherming PAS-melders

De Rechtbank in Groningen heeft vandaag besloten dat de adressen van PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. Mobilisation for the Environment (MOB) voerde hierover een rechtszaak tegen het ministerie van LNV, waarbij ook enkele agrariërs - ondersteund door LTO - partij zijn.

LTO en het ministerie verzetten zich tegen openbaarmaking van de gegevens. LTO Nederland roept het ministerie op om in hoger beroep te gaan, en tot de hoogste rechter zich hierover heeft uitgesproken geen gegevens te openbaren.
De rechter in Groningen heeft besloten dat het ministerie de gevraagde PAS-informatie tussen 24 en 31 juli openbaar moet maken. Het gaat daarbij om de adresgegevens van bedrijfslocaties, niet om namen. MOB heeft eerder aangegeven deze gegevens te willen gebruiken om de meldingen te controleren en te procederen.

Persoonlijke levenssfeer

LTO Nederland verzet zich hiertegen, en staat boeren in deze rechtszaak bij. Een PAS-melding heeft vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en het gezin geschonden. “Boeren hebben, net als elke Nederlandse burger, recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. PAS-melders hebben te goeder trouw gehandeld en moeten beschermd worden – er is al lang toegezegd dat hun situatie gelegaliseerd wordt. LTO vindt het belangrijk dat deze zaak wordt voorgelegd aan de hoogste rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. We roepen het ministerie daarom op om in hoger beroep te gaan, en de gegevens tot die tijd sowieso niet te openbaren,“ aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland.

Angst en onrust
Het afgelopen jaar heeft helaas laten zien dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van boeren in gevaar is. De bezetting van een bedrijf in Boxtel, brandstichting op boerenbedrijven – ook zeer recent - en talloze inbraken zorgen voor angst en onrust onder onze achterban.

Legaliseren situatie PAS-melders
Ondernemers die onder het PAS geen vergunning aan konden vragen omdat de stikstofemissie te gering was moesten een melding doen. Met het einde van de PAS zijn de meldingen niet meer geldig. LTO Nederland heeft steeds benadrukt dat deze ondernemers, die te goeder trouw handelden en geen andere optie hadden dan een PAS-melding, niet gedupeerd mogen worden. Het ministerie van LNV heeft toegezegd de situatie van de melders te legaliseren. Dat proces loopt, hoewel het lang op zich laat wachten.