Van Assen

Stand van zaken PAS-meldingen

Zo’n 3300 ondernemers, die onder het PAS geen vergunning aan konden vragen omdat de stikstofemissie te gering was, moesten een melding doen. Na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waren deze PAS-meldingen niet meer geldig.

LTO heeft steeds benadrukt dat deze ondernemers, die te goeder trouw handelden en geen andere optie hadden dan een PAS-melding, niet gedupeerd mogen worden. De meldingen moeten legaal gehouden worden. Het kabinet heeft dat toegezegd.

LTO Nederland heeft bij haar eerste inbreng bij de commissie Remkes, in september 2019, aangegeven dat er een oplossing voor de PAS-melders en bedrijven die onder het PAS vergunningsvrij waren moest komen. Bovendien is gepleit dat handhaving achterwege moest blijven. Het kabinet heeft dat eind vorig jaar na diverse gesprekken met LTO en het toenmalige Landbouw Collectief ook toegezegd.

Legalisering duurt lang
Begin juli 2020 heeft de RVO de veel PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten. Er zal ook nog een brief van RVO volgen. Ondernemers moeten voor 14 augustus bij de RVO melden of zij nog toestemming dan wel een natuurvergunning nodig hebben. Advies van LTO aan ondernemers is om met hun adviseur of boekhouder contact op te nemen over het melden.

Wanneer precies en hoe het legaal houden zijn beslag gaat krijgen, is nog niet bekend. Het ministerie geeft aan dat het op zijn vroegst in 2021 kan, maar dat het ook nog langer kan duren omdat hiervoor stikstofruimte gemaakt moet worden. LTO Nederland vindt dat melders te lang in onzekerheid moeten verkeren voordat legalisering van de gerealiseerde activiteiten plaatsvindt.

Lees hier het nieuwsbericht over de RVO-procedure

Openbaarmaking gegevens
Mobilisation for the Environment (MOB) heeft bij het ministerie de gegevens van de PAS-melders opgevraagd. LTO en het ministerie verzetten zich tegen openbaarmaking van de gegevens. LTO staat enkele boeren die partij zijn bij in deze zaak. Een PAS-melding heeft namelijk in veel gevallen betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en het gezin geschonden. MOB heeft eerder aangegeven deze gegevens te willen gebruiken om de meldingen te controleren en te procederen. Begin juli verklaarde MOB op dit moment niet van plan te zijn om de boeren juridisch in gebreke te stellen.

Het ministerie van LNV wil de gegevens niet openbaar maken. Op 7 juli heeft de rechter in Groningen besloten dat de adresgegevens van bedrijfslocaties van PAS-melders wel moeten worden geopenbaard. LTO Nederland heeft het ministerie opgeroepen om te volharden in bescherming PAS-melders en de zaak voor de leggen aan de hoogste rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (RvS). Het ministerie van LNV geeft hier gehoor aan, en gaat inderdaad in beroep. Ook heeft het ministerie een voorlopige voorziening aangevraagd, om tot de RvS uitspraak heeft gedaan ook geen gehoor te hoeven geven aan de uitspraak van 7 juli en de gegevens dus niet te openbaren.

LTO Nederland en de regionale LTO-organisaties blijven druk zetten op het ministerie van LNV en de provincies om spoedig en goed de situatie van PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben te legaliseren. Deze ondernemers, die te goeder trouw hebben gehandeld, moeten zo snel mogelijk van de onzekerheid worden verlost.

Bron: LTO Nederland