Knelgevallen slachtoffer van chaos

Door het wegvallen van het PAS zijn veel ondernemers in directe onzekerheid gestort: PAS-melders, bedrijven met lopende vergunningsprocedures of vergunningen die nog niet onherroepelijk waren, en een aantal andere knelgevallen.

LTO zet zich in voor deze boeren en tuinders, die graag willen blijven produceren in onze vruchtbare delta. Het zijn ondernemers die baat hebben bij structurele maar spoedige oplossingen, omdat ze geconfronteerd worden met handhavingsverzoeken en voortdurende onzekerheid over hun ontwikkelingsperspectief. Een toereikende vergunning voor boeren en tuinders die te goeder trouw hebben gehandeld is van het grootste belang.

Met de verkiezingen in zicht moeten er zo snel mogelijk politieke oplossingen worden gevonden die perspectief voor de toekomstgerichte ondernemers bieden. Op de handen zitten is geen optie voor boeren en tuinders die vooruit willen.

Er zijn drie heldere stappen die, in de juiste volgorde, urgent moeten worden geregeld.

Stap 1: oplossen knelgevallen
PAS-melders en andere knelgevallen moeten zo snel mogelijk zekerheid en perspectief krijgen. Wanneer precies en hoe het legaliseren (of legaal houden) gebeurt is nog niet bekend. Het ministerie geeft aan dat het wat betreft PAS-melders op zijn vroegst in 2021 kan, maar dat het ook nog langer kan duren omdat hiervoor stikstofruimte gemaakt moet worden. LTO Nederland vindt dat ondernemers hiermee te lang in onzekerheid verkeren voordat legalisering van de ‘nulstand’ plaatsvindt. Het moet dus sneller.

Stap 2: een stikstofregistratie en -depositie systeem (SRDS)
Het juridisch houdbaar kunnen inboeken van stikstofreducties is cruciaal om uit deze stikstofcrisis te komen. Om te weten hoeveel er wordt gereduceerd moeten er drie dingen helder zijn: 1. wie heeft er welke stikstofruimte, 2. welke transacties vinden er plaats, en 3. hoeveel wordt er gereduceerd door ontwikkeling en verduurzaaming. Een transparant, deugdelijk en eenduidig stikstofregistratie en -depositiesysteem is de enige oplossing om chaos te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat in dit cruciale dossier de stikstofruimte her en der in spreadsheets wordt bijgehouden.

Stap 3: ordentelijk stikstof uitwisselen en reduceren
Onze sector moet kunnen ontwikkelen en het hele land moet investerend de crisis uit. Stikstofreductie is een brede opgave waar ook de land- en tuinbouw een bijdrage aan zal leveren – we hebben oplossingen en innovatiekracht. Ook met het uitwisselen van stikstofruimte kan ruimte om te investeren en ontwikkelen worden gecreëerd. Daarom moeten voorgaande stappen snel zijn geregeld. Extern salderen zonder een oplossing van de knelgevallen en een stikstofregistratie en -depositiesysteem wordt chaos.

LTO gaat als belangenbehartiger het gesprek aan om tot oplossingen te komen. Met traineren lossen we de knelgevallen niet op. Daar moet de overheid dus mee aan de slag. Maar dan wel samen en op een gezonde toekomst gericht. Met de focus op innoveren, niet op saneren. En op een manier waarmee elke euro bedoeld voor investeren ook daadwerkelijk tot investeringen leidt.

 

Bron: LTO Nederland