Nieuwkoopse boeren presenteren creatief plan voor aanpak stikstofcrisis

Boeren rond Nieuwkoop nemen initiatief en presenteren een creatieve oplossing om de stikstofcrisis aan te pakken. Door bestaande stikstofemissie versneld te reduceren, wordt ondernemingsruimte gecreëerd en de natuurkwaliteit verbeterd.

 Daarbij hopen ze ook de vergunningencrisis op te lossen. Door het verleasen van stikstofruimte wordt een nieuw verdienmodel gecreëerd, waarmee het mogelijk wordt om stallen maximaal te innoveren.

Arie Verhorst, voorzitter LTO Noord Zuid-Holland: ‘LTO Noord ondersteunt de zoektocht van boeren en tuinders naar oplossingen. Zo ook de stikstofaanpak rond Nieuwkoop. Dit is een concreet plan, wat boeren zelf willen en past bij hun bedrijven en het gebied waar ze ondernemen. Een prima plan, dat kan zorgen voor reductie van stikstof en toekomst voor boeren in het gebied’.

Naast dat Verhorst veel pluspunten ziet, deelt hij ook zijn zorgen: ‘Pakt de overheid dit op door het in de beleidsmaatregelen mogelijk te maken? En zo ja, hoe wordt het juridisch geborgd? Voor ons staat voorop dat eerst wel PAS-melders en knelgevallen moeten worden opgelost. Ook moet er een goed stikstofregistratiesysteem komen.' Verhorst benadrukt verder dat hij het verleaseplan niet als blauwdruk voor andere gebieden in Nederland ziet, maar stimuleert het idee dat boeren rondom Natura 2000-gebieden met hun eigen plannen aan de slag gaan.

Innoveren en verleasen
De Nieuwkoopse aanpak is gebaseerd op een resultaat van het project Proeftuin Veenweiden, waar maatregelen zijn ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. Daar werd eind vorig jaar een resultaat gepresenteerd van afgerond 60% stikstofreductie, door het nemen van managementmaatregelen en het innoveren van stallen.

Een lokaal comité van 10 boeren rond de Nieuwkoopse Plassen nam daarna het initiatief en ontwikkelden op basis van dit resultaat, namens ongeveer 60 boeren in de 1 km zone rond de Nieuwkoopse Plassen, een voor hun gebied passende oplossing. Dit deden zij onder begeleiding van LTO Noord en ORG-ID. Door het verleasen van stikstofruimte willen zij een nieuw verdienmodel creëren, om hun stallen maximaal te innoveren. Hiervoor hebben zij de Stikstof coöperatie opgericht.

Met het plan van de boeren aan de slag
De komende tijd moet het plan nog verder uitgewerkt en doorontwikkeld worden. Daar hebben de boeren uit Nieuwkoop kennis en kunde van zowel collega’s, overheden, de bouw, transport en industrie, als natuurorganisaties, voor nodig. Aanstaande woensdag 8 september bespreken de Nieuwkoopse boeren het plan met Carola Schouten. Zij heeft aangegeven meer te willen horen over het plan van de Stikstof coöperatie.

LTO Noord ondersteunt boeren die toekomstgericht willen werken
LTO Noord vindt het belangrijk dat boeren ruimte krijgen om oplossingen te zoeken die bij hun eigen bedrijven passen en bij het gebied waarin zij ondernemen. Landelijk werkt LTO aan kaders die bescherming moeten geven aan de sector, maar vooral ook ruimte moeten bieden aan oplossingen die boeren willen. LTO Noord is een ondernemersvereniging die agrarische ondernemers meeneemt naar de toekomst en stelt haar tijd, kennis, kunde en netwerk beschikbaar voor boeren en tuinders om samen de toekomst te verkennen.