Stalinrichting

Landbouw blijft kritisch, maar ziet inbreng terug in Overijssels stikstofbesluit

‘De provincie heeft met oog voor het landbouwbelang keuzes gemaakt in het stikstofdossier’, zegt Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost, als reactie op het nieuws dat de provincie Overijssel extern salderen mogelijk maakt. ‘De voorwaarden, die vanuit de landbouw zijn gesteld, heeft de provincie zo goed als nu mogelijk is ingevuld. Tegelijkertijd blijven er grote zorgen, omdat het Rijk nog steeds alleen toezeggingen doet voor het oplossen van de knelgevallen.’

Door het toestaan van extern salderen, komt er handel in stikstofruimte. LTO Noord hield hier rekening mee, maar heeft vanaf de eerste overleggen met de provincie aangedrongen op de juiste volgorde: eerst een oplossing voor de zogeheten PAS-melders door het Rijk, dan pas handel in stikstofruimte. De PAS-melders zijn bedrijven die in de PAS-tijd (Programmatische Aanpak Stikstof) keurig volgens de regels handelden en een melding deden. Deze meldingen bleken na een uitspraak van de Raad van State niks meer waard. Hierdoor is het onduidelijk welke stikstofruimte deze bedrijven in juridische zin hebben en staan ze buiten spel. 
‘Voor de PAS-melders moet zo snel mogelijk een oplossing komen, evenals voor de andere bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld maar zonder natuurvergunning zijn. Het proces voor oplossing van de knelgevallen is inmiddels in gang gezet en de provincie blijft dit bij de landbouwminister benadrukken. Wij zullen hier scherp op toezien’, stelt Haarman. 
 
Stikstofregistratiesysteem
Daarnaast pleit LTO Noord voor een stikstofregistratiesysteem. Daaruit moet duidelijk worden wie stikstofruimte verkoopt en welke transacties plaatsvinden bij extern salderen. Per transactie zullen niet alle stikstofrechten kunnen worden benut. Die rechten moeten niet verloren gaan. Ze moeten terechtkomen in het stikstofregistratiesysteem om later te kunnen worden uitgegeven. De provincie heeft aangegeven dat dit systeem nu beschikbaar is. ‘Op deze manier wordt voorkomen dat er stikstofruimte weglekt, zodat deze stikstofruimte benut kan worden voor ontwikkelingen in de gebieden zelf. Dat de provincie onze voorwaarde van een deugdelijk registratiesysteem overneemt, betekent dat er naar ons is geluisterd’, aldus Haarman.
 
‘Hand aan de kraan’
‘De provincie geeft aan ‘de hand aan de kraan’ te houden als het gaat om vergunningsaanvragen voor extern salderen en verleasen. Voor ons blijft wel de zorg hoe de provincie de hand aan de kraan denkt te houden. We willen voorkomen dat er veel stikstofruimte wegvloeit naar andere sectoren waardoor het perspectief van agrarische bedrijven in gevaar komt.  We blijven daarom in gesprek met de provincie en houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.’
 
Ontwikkelruimte ondernemers
‘Wij zijn al sinds medio oktober vorig jaar intensief met de provincie en landbouwpartners in gesprek over het stikstofvraagstuk. De provincie geeft aan dat er ook vanuit de agrarische sector een grote behoefte is aan ontwikkelruimte via extern salderen. Zo’n 350 agrariërs in Overijssel hebben volgens de provincie een verzoek voor extern salderen met een ander (vaak agrarisch) bedrijf ingediend en wachten op hun natuurvergunning en de daar aan gekoppelde stikstofruimte. Die ondernemers hebben zo onderhand recht op een besluit van de provincie, zodat ze door kunnen met hun plannen.’