Landschap

Stikstofupdate regio Oost

Begin vorige week hebben we provincies en Rijk opgeroepen om de basisvoorwaarden op orde te brengen voordat het extern salderen kan worden opengesteld. We hebben een spoorboekje gemaakt met daarin 3 stappen: knelgevallen goed oplossen, een sluitend stikstofregistratiesysteem maken en ontwikkelruimte voor de agrarische sector behouden.

Die oproep kunt u in dit artikel teruglezen. 
 
De provincies zijn echter allemaal van plan om het extern salderen mogelijk te maken. Een aantal heeft dit al gedaan; andere provincies zullen de komende tijd dit besluit ook nemen. Provincies hebben hun eigen overwegingen wanneer zij dit zullen doen, omdat de situatie per provincie verschilt. 
 
Wij hebben samen met andere agrarische organisaties met alle provincies intensief contact over het extern salderen, het verleasen, de knelgevallen en de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Zij nemen onze inbreng zeer serieus, maar wij blijven kritisch. 
 
Verschillen per provincie
In de ene provincie worden nadrukkelijk meer toezeggingen gedaan over registratie en het voorkomen van verliezen dan in de andere provincie. Daarnaast verschillen de eigen behoeften van de agrarische sector per provincie. In Overijssel bijvoorbeeld hebben 350 boeren al een verzoek voor extern salderen gedaan om eigen ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze verschillen maken dat we als LTO Noord niet in iedere provincie op dezelfde manier reageren op het openstellen van extern salderen. 
 
Nationaal blijven we druk zetten op de minister omdat zij primair aan zet is om de knelgevallen op te lossen en hierbij snelheid te maken. De provincies ondersteunen onze inzet hierin. 
 
Overijssel
 
Extern salderen en verleasen
De provincie Overijssel heeft vorige week een besluit genomen over het extern salderen en verleasen van stikstofruimte. Dit wordt per 15 oktober mogelijk gemaakt. De provincie heeft hierover voordat zij het besluit nam, nog overleg gevoerd met de agrarische organisaties, waaronder LTO Noord.
De provincie heeft ons duidelijk gemaakt dat zij het maximale doet om te waarborgen dat het extern salderen niet leidt tot ongewenste situaties. Ze houdt de hand streng aan de kraan. Als het nodig is, kan de provincie de regeling snel weer dicht zetten.
Hierbij komt dat er inmiddels 500 aanvragen voor een natuurvergunning bij de provincie op de plank liggen, waarvan 85 procent vanuit de landbouw. Die ondernemers kunnen alleen hun plannen uitvoeren als zij gebruik kunnen maken van extern salderen. De provincie vindt het niet verantwoord deze ondernemers langer te laten wachten.
De overige aanvragen komen van buiten de agrarische sector. De stikstofbehoefte voor deze aanvragen is betrekkelijk gering. Op basis van deze informatie trekt de provincie de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat zich ongewenste effecten zullen voordoen in Overijssel. Ook heeft de provincie aangegeven dat er een oplossing komt voor de PAS-melders en andere ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld. De minister heeft dit aan de provincies toegezegd. 
Gezien dit alles kan LTO Noord regio Oost dit besluit van de provincie begrijpen. Maar we hebben ook aangegeven zorgen te blijven houden en scherp te zullen blijven letten op het vervolg. Immers absolute zekerheid is er voor de ondernemers nog niet. Die zal er pas zijn als de knelgevallen zijn vergund. Daar zal nog veel tijd voor nodig zijn.
Lees hier onze reactie op het besluit van de provincie Overijssel.
 
Gebiedsgerichte aanpak
In juli heeft Gedeputeerde Staten de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) bekend gemaakt. Overijssel is in 6 gebieden ingedeeld. Voor elk gebied wordt er een plan van aanpak gemaakt; onderdeel daarvan is het opstellen van een gebiedsagenda.
De aansturing per gebied zal gebeuren door een zogenaamde gebiedstafel. De provincie nodigt relevante partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) uit om zitting te nemen in deze gebiedstafel. Ook landbouw is uitgenodigd om aan de gebiedstafel deel te nemen. De provincie heeft onlangs per gebied 2 gebiedsregisseurs aangesteld. De verwachting is dat de gebiedstafels over enkele weken van start kunnen gaan.
LTO Noord vindt dat we op zich niet bij deze gebiedstafels kunnen ontbreken, maar we willen eerst wel beter inzicht welk perspectief er is voor de agrarische sector. Economische ontwikkeling voor onze sector moet deel uitmaken van de GGA. Als we wat komen brengen, moeten we er echt ook wat voor terug krijgen!
 
De provincie heeft op haar site dit stikstofdossier staan en u kunt hier het document ‘Gebiedsgerichte aanpak stikstof Overijssel’ downloaden.
 
Gelderland
 
Extern salderen en verleasen
Gelderland heeft onlangs het besluit genomen om het verleasen van stikstofruimte mogelijk te maken. Dit besluit treedt vanaf woensdag 23 september in werking.
De provincie heeft nog geen besluit genomen over het extern salderen. De provincie heeft eerder laten weten bezorgd te zijn over de mogelijke effecten op de Veluwe. Zij wil betere waarborgen die voorkomen dat het extern salderen leidt tot ongewenste effecten die de leefbaarheid van de Veluwe en omgeving in gevaar brengen. De Veluwe ligt centraal in Nederland en heeft strenge kritische depositiewaarden. Dat zou een forse vraag kunnen veroorzaken naar stikstofruimte uit dat gebied.
 
Gelderse Maatregelen Stikstof
In juni heeft de provincie het concept van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) gepresenteerd. In de GMS is een uitvoeringsagenda opgenomen waarin maatregelen staan voor het reduceren van stikstof, voor het versterken van de natuur en voor het weer op gang brengen van economische ontwikkelingen.
Gelderland heeft gekozen voor 3 gebieden. Voor elk gebied zal er een gebiedsalliantie komen, waarin de relevante partijen zitting zullen nemen. Naar verwachting zal de uitvoering in het najaar kunnen starten.
LTO Noord is samen met de andere agrarische organisaties nauw betrokken bij de GMS. Wij zijn positief over de aanpak, maar belangrijk is hoe de uitwerking in de verschillende gebieden gaat plaatsvinden. De agrarische sector is bereid tot het reduceren van stikstof als zij hiervoor ontwikkelingsruimte terugkrijgt. Dat uitgangspunt zit op zich wel in de GMS; het komt straks aan op de vertaling in de verschillende gebieden. LTO Noord staat op zich positief tegenover deelname aan de gebiedstafels in Gelderland. Met onze afdelingen gaan we bespreken hoe we dat precies vorm gaan geven.
 
Download hier het document ‘Verkenning Gelderse Maatregelen Stikstof’ en de provincie heeft op haar site dit stikstofdossier staan.
 
Ben Haarman, 
Voorzitter LTO Noord regio Oost