Algemeen

LTO staat PAS-melders bij in hoger beroep

Op vrijdag 2 oktober behandelt de Raad van State het hoger beroep van het ministerie van LNV en LTO met betrekking tot het openbaar maken van adressen van PAS-melders. Mobilisation for the Environment (MOB) heeft deze gegevens opgevraagd en voert hierover een rechtszaak tegen het ministerie van LNV.

LTO staat boeren die partij zijn in de zaak bij, en maakt zich juridisch hard voor de boeren wie het betreft.

MOB wil dat gegevens van PAS-melders openbaar worden gemaakt. In augustus heeft de rechter bepaald dat tot er een definitieve uitspraak is gedaan in het hoger beroep, de gegevens niet openbaar hoeven te worden gemaakt. LTO ondersteunt boeren die bezwaar maken tegen publicatie van gegevens over hun PAS-melding.

Openbaarmaking gegevens
LTO blijft zich verzetten tegen het openbaar maken van de gegevens. MOB heeft aangegeven de gegevens te willen gebruiken om meldingen te controleren en te procederen. Een PAS-melding heeft in veel gevallen betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemers met zijn of haar familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en het gezin geschonden. Dit wil LTO te allen tijde voorkomen.

Onzekerheid blijft voor ondernemers
Ondernemers die onder het PAS geen vergunning aan konden vragen wegens geringe stikstofemissie, moesten een melding doen. Deze meldingen zijn door het einde van de PAS niet meer geldig. LTO heeft steeds benadrukt dat deze ondernemers niet gedupeerd mogen worden, omdat zij naar beste weten hebben gehandeld en geen andere optie hadden dan een PAS-melding.

Het ministerie van LNV heeft toegezegd de situatie van de melders te legaliseren, maar dat dit op zijn vroegst in 2021 zal gebeuren. LTO vindt dat de melders te lang in onzekerheid moeten verkeren en blijft druk zetten om de situatie van PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben, zo snel en goed mogelijk te legaliseren.

Bron: LTO Nederland