Landschap - Weg

Stikstofupdate regio Oost

In deze regio Oost stikstofupdate praten wij u graag bij over onze inzet en de ontwikkelingen in Overijssel en Gelderland.

Overijssel
Overijssel heeft het verleasen en extern salderen open gesteld. Na de actualisering van Aerius zijn deze mogelijkheden medio oktober in werking getreden. De provincie houdt de hand aan de kraan om te kijken hoe een en ander zich ontwikkelt. Wij worden als agrarische organisaties op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Want wij willen dit nauwlettend volgen.

In het bestuurlijk overleg in oktober tussen de gedeputeerde en de agrarische organisaties is de problematiek van de knelgevallen aan de orde geweest. De gedeputeerde heeft wederom aangegeven dat de minister heeft toegezegd dit te zullen oplossen. Het is haar verantwoordelijkheid de PAS-melders en de bedrijven onder de drempelwaarde (0,05) aan een vergunning te helpen. Voor de PAS-melders is dit traject inmiddels ingezet. We hebben bij de gedeputeerde aangedrongen op tempo. Bedrijven mogen niet in een juridisch niemandsland blijven zitten.

Gedeputeerde Staten hebben in een brief aan Provinciale Staten de gebiedsgerichte aanpak verduidelijkt. Er was al bekend dat Overijssel in zes gebieden wordt ingedeeld waar de gebiedsgerichte aanpak (GGA) zal worden uitgevoerd. De GGA zal zich richten op een robuustere natuur, verlaging van de stikstofbelasting, perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen en het maken van slimme combinaties met andere opgaven in het landelijk gebied. Dit moet leiden tot een toekomstbestendig Overijssel, aldus Gedeputeerde Staten in de statenbrief. Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel en aangegeven dat zij nauw bij de GGA's betrokken willen blijven.

Voor elk gebied wordt er een zogenaamde gebiedstafel ingericht. Het is de bedoeling dat de relevante overheden en maatschappelijke organisaties hierin vertegenwoordigd zijn. De gebiedstafel wordt het bestuurlijk gremium voor de GGA. Ook LTO Noord is gevraagd hierin zitting te nemen. Onze basishouding is positief maar we stappen hier niet zomaar in. We hebben onze afdelingen vorige week geconsulteerd welke positie we zullen gaan innemen. Dit gaan we nader uitwerken. Kernpunt is dat de landbouw alleen bereid is stikstof te reduceren als zij daarvoor wat terugkrijgt. Het eindresultaat van de GGA moet zijn dat er perspectief is voor de agrarische sector.

Gelderland
Gelderland heeft het verleasen wel mogelijk gemaakt, maar het extern salderen nog niet. De provincie wil eerst meer waarborgen over de effecten voor met name de Veluwe. De provincie vindt het risico op dit moment nog te groot dat veel stikstofrechten daar zullen worden weggekocht en daarmee de economische vitaliteit uit het gebied wegvloeit. Wij vinden deze zorg van de provincie terecht. De provincie is hierover nog in gesprek met het rijk.

Net zoals in Overijssel hebben we ook in Gelderland aandacht gevraagd voor de knelgevallen. Gedeputeerde Drenth heeft nog eens herhaald dat de provincie hierop voortdurend op aandringt bij de minister. Zij heeft gezegd dat zij dit zal oplossen.
In Gelderland is gekozen voor 3 gebieden: Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. Voor elk van deze 3 gebieden zal een zogenaamd gebiedsalliantie worden ingesteld. Deze allianties krijgen als taak een gebiedsgerichte uitwerking van de Gelderse Maatregelen Stikstof te maken. De GMS is een provinciaal document waarin een uitvoeringsagenda is opgenomen met daarin maatregelen voor het reduceren van stikstof, voor het versterken van de natuur en voor het weer op gang brengen van economische ontwikkelingen. Dit moet per gebied worden uitgewerkt.

In de allianties zullen de relevante overheden en maatschappelijke organisaties een plek gaan krijgen. Ook in Gelderland heeft de provincie LTO Noord en andere organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de gebiedsallianties. Voor Gelderland speelt dezelfde vraag als voor Overijssel. Onze basishouding is positief maar we willen eerst onze afdelingen hierover raadplegen. Die consultatie vindt binnenkort plaats. Ook de andere agrarische organisaties leggen deze vraag terug bij hun eigen achterban. Kernpunt is dat de gebiedsgerichte aanpak van de GMS perspectief moet bieden aan de land- en tuinbouw in Gelderland. Binnenkort zal er nog een bestuurlijk overleg plaatsvinden met gedeputeerde Peter Drenth over de gebiedsgerichte invulling van de GMS.

Ben Haarman
Voorzitter LTO Noord regio Oost