PAS niet langer toestemmingsbasis ontwikkelingsruimte

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt, zoals de ontwikkeling van veehouderijbedrijven.

Het is duidelijk dat de deze uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof vergaande gevolgen heeft. Eerdere afspraken over het PAS zullen tegen het licht moeten worden gehouden. Met het wegvallen van de PAS, moet er een alternatieve onderbouwing van ontwikkelingsvergunningen worden gevonden.
“Deze uitspraak is verassend en vergaand. We gaan ons best doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor onze leden.”, aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving.
LTO gaat de uitspraken van de Raad van State nader bestuderen en zal de komende tijd met het ministerie van LNV, ketenpartijen en andere stakeholders kijken wat de consequenties zijn. We willen een structurele oplossing op de lange termijn en zonder introductie van een nieuw “stikstofrechtenstelsel”. We hebben al rechten genoeg.

Het zijn de volgende speerpunten;

  • Oplossing voor bedrijven die een melding hebben gedaan of een zeer klein effect (< 0,05 mol/kg/ha ) hebben op een stikstof gevoelig Natura 2000 gebied.
  • Een collectieve ontheffing voor bemesten voor een zo groot mogelijke groep, landelijk of regionaal.
  • Voorkomen dat melkveehouders en andere bedrijven met weidegang allemaal hun NB-vergunning moeten wijzigen met bijbehorende kosten.
  • Stopzetten van de procedures voor het intrekken van ontwikkelruimte in het kader van tweejaarstermijn PAS. Deze ontwikkelruimte van afgegeven vergunningen kan toch niet ingezet worden voor andere nieuwe ontwikkelingen.
  • Voortzetten van NB-vergunningverlening waar mogelijk, op basis van de huidige jurisprudentie. Uit de brief van 11 juni 2019 aan de Tweede Kamer lijkt het Ministerie dit ook van plan te zijn.
  • Samen met POV in overleg met Ministerie van IenW over de ammoniakreductie van combiwassers.