LTO Noord roept gemeenten op om ondernemers ruimte te bieden

LTO Noord heeft gemeenten een brief gestuurd met het verzoek ondernemers ruimte te bieden in deze crisistijd. In de brief stelt LTO Noord drie voorzieningen voor die gemeenten kunnen nemen. Bijvoorbeeld door ruimte voor uitstel of kwijtschelding van belastingen en heffingen voor ondernemers die door de Coronacrisis geraakt worden.

Om ondernemers tegemoet te komen heeft de Rijksoverheid afgelopen week een landelijk noodpakket gepresenteerd. Ook banken en waterschappen zetten stappen die moeten voorkomen dat bedrijven omvallen.

Gemeenten verzocht om ondernemers te ontlasten
In de brief wijst LTO Noord de gemeenten op hun verantwoordelijkheid als overheidsorgaan dat het dichtst bij de burgers en daarmee ook bij boeren en tuinders staat. De gemeente is bij machte om voorzieningen te treffen om de ondernemers in de gemeente te ontlasten. LTO Noord wijst hierin op de belangen van agrarische ondernemers en hun gezinnen, door o.a. beperkingen in de afzetmogelijkheden en het vinden van voldoende personeel.

Drie verzoeken aan gemeenten
In de brief heeft LTO Noord drie concrete verzoeken aan de gemeenten. Ten eerste wordt gevraagd om maatregelen te nemen op het gebied van belastingen en heffingen. Bijvoorbeeld door ruimte voor uitstel of kwijtschelding van belastingen en heffingen voor ondernemers die door de Coronacrisis geraakt worden. 
Daarnaast wordt verzocht oog te hebben voor de nevenactiviteiten op agrarische bedrijven. Denk aan zorg, verblijfsrecreatie en verkoop aan huis. De gemeenten wordt verzocht om regelingen die voor sectoren als b.v. zorg, recreatie of horeca gelden ook toe te laten passen door agrarisch ondernemers met nevenactiviteiten in deze sectoren. 
En tenslotte wordt de gemeenten gevraagd om klaar te staan voor boeren en tuinders. Bijvoorbeeld door de inrichting van een loket of steunpunt waar agrarische ondernemers terecht kunnen met vragen over maatregelen, regelingen en andere mogelijkheden in de gemeente. Vanuit dit loket kan ook doorverwezen worden naar andere partijen die ondernemers verder kunnen helpen.

Samen ondersteunen
LTO Noord biedt in de brief haar kennis aan om er samen voor te zorgen dat boeren en tuinders de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Gemeenten die al initiatieven hebben genomen die ook in andere gemeenten ingezet kunnen worden, worden verzocht deze door te geven aan het informatiecentrum van LTO Noord of de lokale LTO Noord-afdeling.