nerts - vrij van rechten

LNV heft 400 meter zone rondom nertsenbedrijven op

Minister Schouten heeft, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een Kamerbrief gestuurd over de stand van zaken wat betreft het coronavirus en (landbouw)huisdieren.

Inmiddels zijn meer resultaten bekend van het onderzoek naar de infectie op de eerste twee besmette nertsenbedrijven. In de brief wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken wat betreft het onderzoek en informeert minister Schouten de Kamer over het advies van het RIVM naar aanleiding van het nertsenonderzoek.

Geen virus in luchtmonsters
Er zijn twee series luchtmonsters genomen in en buiten de stal. In de eerste serie, genomen in de laatste week van april, waren enkele monsters binnen de stal positief en werd géén virus in monsters buiten de stal gevonden. In géén van de luchtmonsters uit de tweede serie, genomen in de eerste week van mei, werd virus gevonden.

Het RIVM heeft op 14 mei jl. een nieuwe risicobeoordeling gemaakt op basis van de tot nu toe bekende resultaten van de lucht- en stofmonsters. Nu is gebleken dat ook de tweede reeks luchtmonsters buiten de stal negatief was, concludeert het RIVM dat het risico op blootstelling aan SARS-CoV-2 buiten de stal verwaarloosbaar is. Op basis van deze risicobeoordeling heeft minister Schouten, samen met haar collega van VWS, opnieuw gekeken naar het eerdere advies om uit voorzorg niet te wandelen of te fietsen in een 400 meter zone rondom een besmet nertsenbedrijf totdat de onderzoeksresultaten bekend zouden zijn. Dit advies kan nu komen te vervallen. Dit geldt voor de huidige besmette nertsenbedrijven en ook voor het geval er een nieuw nertsenbedrijf besmet wordt gevonden. Dit is door de ministeries besproken met de betreffende burgemeesters van de gemeenten waarin de besmette bedrijven liggen. Zij hebben aangegeven in navolging hiervan de afsluiting van de openbare weg voor (brom)fietsers en voetgangers in de zone van 400 meter rond de besmette nertsenbedrijven op te heffen.

Katten
Op een van de onderzochte bedrijven zijn elf katten getest op antistoffen tegen CoV-2. Bij drie van de elf geteste katten zijn antistoffen aangetoond. Er is geen CoV-2-virus bij de onderzochte katten aangetoond. Dit betekent dat de drie ‘boerderijkatten’ besmet zijn geweest met het virus, maar het is niet vast te stellen op welke wijze zij de infectie hebben opgelopen. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de katten op de besmette bedrijven. Het deskundigenadvies voor deze nertsenhouders is dat de ‘boerderijkatten’ op besmette nertsenbedrijven zoveel mogelijk binnen het bedrijf of op het erf worden gehouden.

Het blijft volgens de onderzoekers en het RIVM belangrijk dat medewerkers die in stallen van besmette nertsenbedrijven werken, de voorzorgsmaatregelen conform het GGD advies op blijven volgen.

LTO Nederland verwijst voor persvragen door naar de woordvoerders van de directie Communicatie van het Ministerie van LNV, waar afstemming plaatsvindt met de medeoverheden.

Bron: LTO Nederland