LTO: “Hygiëneprotocol nertsenbedrijven strikt naleven is van het grootste belang”

Minister Schouten en minister De Jonge nemen de risicobeoordeling van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z) over. Nieuwe corona besmettingen op nertsenbedrijven zijn volgens het OMT-Z hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door besmette medewerkers op de bedrijven zelf.

De mens-op-nerts-besmettingen vonden plaats in een intensieve periode met nieuwe pups en veel extra handelingen zoals vaccinatie. Het OMT-Z verwacht dat het aantal nieuwe besmettingen de komende weken afneemt door het eerder aangekondigde verscherpte hygiëneprotocol en het preventief gebruik van beschermingsmiddelen. Ook een afname van het aantal contactmomenten tussen mensen en nertsen na afronding van de intensieve handelingen in juli, zal bijdragen aan een afname van het aantal besmettingen.

Het effect na volledige implementatie van deze maatregelen is pas over een paar weken te beoordelen. Daarnaast loopt detectie van infectie altijd achter de besmetting aan. Naar verwachting komen er de komende weken nog een aantal nieuwe besmette nertsenbedrijven bij. Daarbij wordt het risico van verspreiding van het virus buiten de besmette nertsenbedrijven en besmetting naar andere diersoorten onveranderd klein geacht.

Aangescherpt protocol
De reeds bestaande maatregelen voor personen die contact hebben met dieren worden aangescherpt met een uitvoerige controle van medewerkers, nauwgezet testen van medewerkers met en eventueel zonder klachten, vaste geregistreerde teams op de bedrijven en geen uitwisseling van medewerkers tussen bedrijven.

Belang naleving maatregelen
De vakgroep Nertsenhouderij van LTO Nederland en de NFE benadrukken in de communicatie met hun leden het belang van naleving van een strikt hygiëneprotocol en de aangescherpte maatregelen. 21 en 30 juli vinden er daarnaast twee webinars over de te nemen maatregelen plaats voor nertsenhouders en hun medewerkers. De nertsenhouders staan in nauw contact met de betrokken ministeries en hebben in een overleg met het BAO-Z de problematiek en (corona)procedures binnen de sector kunnen toelichten. Zij zijn zich zeer bewust van de risico’s van besmettingen en zijn doordrongen van het belang de maatregelen goed toe te passen.

Zij wijzen erop dat er onder de nertsenhouders geen draagvlak is voor preventief ruimen zonder dringende noodzaak vanuit dier- of volksgezondheid. Het OMT-Z adviseert bij een gelijk gebleven epidemiologische humane situatie over te gaan tot preventief ruimen als er na half augustus nog nieuwe besmettingen plaatsvinden. “Ruiming van besmette dieren is altijd een zeer ingrijpende maatregel met een enorme impact voor de getroffen ondernemers. Een mogelijke preventieve ruiming van gezonde dieren die niet zijn besmet zou onacceptabel zijn. Zo’n beslissing met vergaande consequenties voor de nertsenhouders mag niet overhaast en lichtvaardig worden genomen”, aldus Martijn Pijnenburg, voorzitter vakgroep Nertsenhouderij.

Vrijwillig stoppen
Het ministerie onderzoekt of en hoe een stoppersregeling kan worden vormgegeven voor bedrijven die versneld willen afbouwen. Er wordt onderzoek gedaan naar het waardeverlies bij een vrijwillige stoppersregeling en het voorbereiden van een conceptregeling. Naar verwachting komt er in augustus meer duidelijkheid over een mogelijke stoppersregeling.

 

Bron: LTO Nederland