Glastuinbouw

Inspectie SZW eist extra toetsing coronachecklist door Stigas

De eerste bedrijven die de coronachecklist gebruiken, worden momenteel getoetst door de Inspectie SZW. De inspectie geeft aan dat de coronachecklist, wanneer die door de werkgever is ingevuld, door Stigas moet worden getoetst.

Dit betekent dat Stigas naar de werkgever toe moet om te checken of het klopt hoe de checklist is ingevuld. Jan van Leeuwen, portefeuillehouder sociaal en economisch beleid van de vakgroep, geeft aan dat deze  extra toetsing, gevraagd door SZW,  disproportioneel is.

Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland geeft aan dat deze extra controle de ondernemer extra geld kost en een administratieve extra ballast is. De ISZW gebruikt als argument dat inmiddels duidelijk is geworden dat de aanvulling op de RI&E inzake corona, geen onderdeel is van de erkende branche-RI&E van Stigas. ‘Wanneer kleine of kleinere bedrijven gebruik maken van zo’n erkende branche-RI&E hoeft deze niet opnieuw te worden getoetst. Omdat de aanvulling dus niet onder die erkenning valt, moet deze formeel door een gecertificeerde bedrijfsarts of kerndeskundige worden getoetst. Omdat dit nu voor bedrijven niet het geval is, wordt dit gezien als een tekortkoming van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet’, zo luidt de onderbouwing.

Disproportioneel
Ook Stigas zelf is van mening dat de gevraagde extra toetsing disproportioneel is en onderbouwt dit met een aantal argumenten:

  • De checklist is gebaseerd op de Algemene handreiking COVID-19, opgesteld door de SER. Gegeven dit feit kan worden gesteld dat sociale partners akkoord zijn met invulling van beheersmaatregelen ten aanzien van risico’s op besmetting COVID-19;
  • Toetsingen die moeten worden uitgevoerd door de kerndeskundigen van Stigas, leiden tot meerkosten voor bedrijven;
  • Daarnaast vraagt toetsing binnen vier weken een aanslag op de capaciteit van de organisatie die daar momenteel niet op is ingericht. Bij de komende toetsingen van een RIE wordt toetsing van de checklist uiteraard meegenomen;
  • Als het gaat om bedrijven, die de afgelopen jaren de RIE al hebben laten uitvoeren (en indien nodig hebben laten toetsen), ligt het initiatief om de RIE aan te vullen met behulp van de beschikbaar gestelde checklist uiteraard bij de bedrijven zelf.

Onderdeel branche-erkende RIE
We willen dit probleem zo snel mogelijk tackelen, aldus Jan van Leeuwen. Er wordt overlegd met de andere werkgeversorganisaties en vakbonden wat te doen richting de inspectie. Daarnaast moet de corona-checklist zo spoedig mogelijk onderdeel worden van de branche-erkende RIE’s. Met de sociale partners wordt hierover overleg gevoerd. De branche-erkende RIE is het RIE-instrument dat door sociale partners is goedgekeurd, waardoor een toetsing door een Arbodienst - in dit geval Stigas - niet meer nodig is bij bedrijven met minder dan 25 werknemers. Ook voor de kwekers van bomen, vaste planten en zomerbloemen bestaat een branche-erkende RIE.

Opnemen in arbocatalogus
Parallel aan de erkenning van de RI&E wordt verkend of het protocol ook in de arbo-catalogus moet worden opgenomen, zodat daar in de branche-erkende RI&E naar kan worden verwezen. “Dit voegt toe dat de ISZW kijkt naar wat er in het protocol staat. Als dat overeenkomstig is ingevuld dan is dat afdoende. In de klankbordgroep van Stigas, waaraan voor onze sector Jan van Leeuwen deelneemt, zal dit aan de orde komen.

 

Bron: LTO Nederland