Update verzoek coronasteun

De vakgroep Kalverhouderij van LTO Nederland blijft zich inzetten om tot een steunmaatregel te komen voor kalverhouders die de gevolgen van de coronamaatregelen ondervinden. Wij focussen ons daarbij nu op de (veelal rosé) kalverhouders die voor eigen rekening en risico kalveren houden, want daar zijn de gevolgen nu veruit het grootst. Maar laat duidelijk zijn dat we de contractbedrijven zeker niet vergeten.

Digitaal ‘corona-bedrijfsbezoek’ kalverhouders
Op vrijdag 23 oktober hebben de directeuren Lieke Hendrix en Annie de Veer alsmede Tjerk Bosje als aanspreekpunt voor de kalverhouderij van het ministerie van LNV een ‘digitaal werkbezoek’ gebracht aan kalverhouders Bert Folbert en Richard Beenen. Het werkbezoek stond in het teken van de gevolgen van corona voor de kalverhouders en vond via een video-overleg plaats dat door de vakgroep Kalverhouderij van LTO Nederland georganiseerd was.

Beide jonge, vooruitstrevende kalverhouders houden kalveren voor eigen rekening en risico en hebben via een filmpje hun bedrijf laten zien en vooral welke duurzaamheidsaspecten de afgelopen jaren zijn opgepakt en hun nu, met name qua financiering en kosten, mede voor de voeten loopt. Ze hebben uiteengezet wat de sluiting van horeca en daarmee het wegvallen van deze afzet betekent voor de prijsvorming en daarmee hun inkomsten en financiële positie.

De LNV-directeuren hadden duidelijk begrip voor de moeilijke situatie waarin deze groep ondernemers zich bevindt, maar toezeggingen zijn er niet gedaan. Feit is dat we politiek in een lastige situatie zitten. Er is in de Tweede Kamer op dit moment geen meerderheid voor steun aan individuele kalverhouders. In de aansluitende discussie met de voorzitter en vicevoorzitter van de LTO vakgroep is afgesproken om zowel richting LNV als de Tweede Kamer een aantal feiten en cijfers van de kalverhouderij nog eens op een rij te zetten, omdat een aantal beelden die in Den Haag leven niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Daarover overlegt de vakgroep ook met Wageningen Economic Research (WEcR – voorheen LEI).

Al met al een constructief gesprek, waarbij een goed beeld is gegeven van de problematische situatie op kalverbedrijven die voor eigen rekening en risico kalveren houden. Het heeft in elk geval bijgedragen aan meer bewustwording, kennis en begrip. De directeuren gaven aan dat het hun blik op de kalverhouderij zeker heeft verbreed. Onderkend is dat de kalverhouderij veelzijdiger is dan werd verondersteld. Hopelijk draagt dat uiteindelijk bij aan meer (politiek) draagvlak voor steun aan individuele kalverhouders.

LNV-brief over steunverzoek kalversector
De dag voorafgaand aan het bedrijfsbezoek heeft minister Schouten van LNV een brief aan de Tweede Kamer geschreven, waarin zij aangeeft dat er geen steunmaatregel komt voor de kalversector. De minister wijst daarbij op een aantal factoren waar naar haar oordeel bij kalverhouders geen sprake is, namelijk:

  • doorgaande productie met een zeer geringe omzet;
  • producten die slecht of niet houdbaar waren en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden waren;
  • een grote seizoenpiek in maart, april en mei in productie, personele bezetting en omzet.

Voor ons opnieuw een erg teleurstellende brief. Er wordt volledig voorbijgegaan aan de situatie op de kalverbedrijven, zeker die voor eigen rekening en risico ondernemen. Ook hebben we aangegeven dat het kabinet andere sectoren (ruime) steun heeft verleend die ook niet aan de genoemde criteria voldoen. De indruk blijft bij ons bestaan dat er met twee maten wordt gemeten.

Helaas hebben al onze inspanningen nog niet geleid tot het juiste beeld bij de minister. De komende dagen zullen we opnieuw financiële voorbeeldberekeningen en aanvullende feitelijke informatie bij ministerie en politiek aandragen. We hopen dat het bijdraagt aan meer begrip voor de situatie en dat onze blijvende inzet op steun van de overheid tot enig resultaat leidt.
Bron: LTO Kalverhouderij