Steunmaatregelen kabinet interessant voor varkenshouders

Corona en AVP bij wilde zwijnen in Duitsland veroorzaken een complete verstoring van de markt en leiden als gevolg van het instorten van de prijzen voor zowel varkensvlees als biggen tot een fors omzetverlies bij veel varkenshouders. De verwachting is dat de na-ijleffecten van de coronacrisis nog omvangrijk zullen zijn.

De POV heeft de afgelopen maanden continue gewerkt aan het zoveel mogelijk op peil houden van de slachtcapaciteit in Nederland en Duitsland. De POV vraagt ook bij de overheid continue aandacht en (financiële) steun voor verschillende knelsituaties waarmee leden geconfronteerd worden.

Regeling tegemoetkoming Vaste Lasten
Mede op aandringen van de agrarische sector heeft het Kabinet eind oktober besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tijdelijk open te stellen voor alle bedrijven, waaronder de primaire land- en tuinbouwbedrijven. TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, als er veel minder geld wordt verdiend.
Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Totaal is voor het 4e kwartaal 2020 € 791 miljoen beschikbaar gesteld. Bedrijven kunnen aanvragen indienen op basis van de definitieve voorwaarden die zijn gepubliceerd. Er moet een omzetverlies van meer dan 30 % zijn door de coronacrisis. De omzet in de betreffende periode (4e kwartaal 2020) wordt vergeleken met de omzet in dezelfde periode in 2019.  Een andere voorwaarde is dat er minimaal 3.000 euro aan vaste lasten is geweest in de betreffende periode. Loonkosten horen daar niet bij, want die vallen onder de NOW-regeling.

Hoogte uitkering
De POV verwacht dat varkenshouderijbedrijven kunnen voldoen aan de voorwaarden en adviseert varkenshouders dit nader te onderzoeken samen met hun financiële adviseurs. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90.000 euro. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van het totale omzetverlies en een vastgesteld percentage voor vaste lasten per sector. De subsidie wordt berekend door de omzet van 2019 te vermenigvuldigen met het omzetverlies in het 4e kwartaal 2020. De uitkomst hiervan moet vermenigvuldigd worden met het percentage vaste lasten. Dit percentage is gekoppeld aan de SBI-code. De uitkomst hiervan moet minimaal 3.000 euro zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. De subsidie is 50 procent van de uitkomst.  
Aanvragen van de tegemoetkoming kan via de website van RVO. Varkenshouders hebben hiervoor eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. Vanaf medio november kunnen aanvragen worden ingediend. Varkenshouders kunnen daarbij worden ondersteund door hun adviseurs (boekhoudbureaus).
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90.000 euro. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van het totale omzetverlies en een vastgesteld percentage voor vaste lasten per sector. De formule voor het berekenen van de subsidie is grofweg: normale omzet x percentage omzetverlies x 50 procent = de subsidie. Dit bedrag moet minimaal 750 euro voor drie maanden bedragen om tot uitkering te komen.  
Aanvragen van de tegemoetkoming kan via de website van RVO.

Verlenging NOW
Een ander onderdeel van het steunpakket van het kabinet is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren in de loonkosten. Deze regeling kent verschillende aanvraagperioden. De basis van deze regeling is ook omzetverlies met minimaal 30%. Varkenshouders met een substantiële post loonkosten kunnen gebruik maken van de regeling. Via de werkgeverslijn, waarin de POV partner is, kunnen varkenshouders nagaan of ze in aanmerking komen voor financiële steun vanuit deze regeling en kunnen ze ondersteuning krijgen voor het indienen van een aanvraag.

Overige steunmaatregelen
Het ministerie van LNV heeft rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" een overzicht van de steunmaatregelen voor de agrarische sector opgesteld. Het aanvullende pakket van eind oktober (TVL 2.0 en NOW 3.0) is hierin nog niet verwerkt. Varkenshouders kunnen aanspraak maken op voorschot inkomenssteun GLB, Borgstelling MKB landbouwkredieten en verruiming garantie ondernemingsfaciliteit.

Bron: POV