Neerslagtekort neemt toe

Het neerslagtekort neemt helaas toe, vooral op de hoge, droge zandgronden. LTO Noord ziet dat diverse waterschappen maatregelen nemen op gebied van peilbeheer, het plaatsen van extra pompen of beregeningsverboden.

Omdat de situatie landelijk en zelfs binnen de werkgebieden van waterschappen behoorlijk kan verschillen, adviseert LTO Noord om de sites van de waterschappen goed in de gaten te houden. De waterschappen hebben speciale pagina’s waarop ze bezoekers informeren over de droogte en welke maatregelen zij nemen.
Bestuurders en medewerkers van LTO Noord hebben continue afstemming met waterschappen over onze en hun inzet op en inzichten in de situatie in de gebieden. Daarbij dringen wij er bij de waterschappen op aan dat ze tijdig en veelvuldig communiceren over te nemen maatregelen.

Inzet LTO Noord
Op de droogte hebben we geen invloed. De inzet van LTO Noord richt zich al langer op de aanpak van de gevolgen van de droogte, bijvoorbeeld via programma’s als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Zoetwater Opgave Oost-Nederland (ZON) of het programma Spaarwater in de Waddenregio. Met de programma’s kunnen boeren werken aan een beter bodem- en waterbeheer.
Er wordt daarbij voortgebouwd op ontwikkelingen die in de voorgaande jaren in gang zijn gezet. Door deze te bundelen, te faciliteren en door te ontwikkelen kunnen deelnemers efficiënt worden geholpen met hun plannen voor een bewuste bedrijfsvoering op het gebied van waterbeschikbaarheid.

Dossier Droogte
In ons dossier Droogte vindt u een verwijzing naar de Droogtemonitor, die wordt opgesteld door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Ook kunt u hier uitleg vinden over de wettelijk vastgelegde Verdringingsreeks, waarin de verdeling van het beschikbare zoetwater wordt bepaald.