Droogte update regio Noord: Droogte houdt aan, slootpeilbeheer op orde

Ondanks het gebrek aan neerslag kunnen de vijf waterschappen in Regio Noord de streefpeilen van het oppervlaktevlaktewatersysteem redelijk in stand houden.

Dit is mede dankzij het feit dat het IJsselmeer en de IJssel voldoende water bevatten om de wateraanvoersystemen te laten functioneren. Dit betekent dat via de Noordelijke route de waterschapsgebieden van Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s via Fryslân worden bediend. De aanvoer naar het  zuidelijke deel van Drenthe vindt vooral via Waterschap Drents Overijsselse Delta plaats.

De actualiteit laat zien dat in die gebieden waar geen wateraanvoer is, de droogte voort duurt en de schade groot is. Het is duidelijk dat boeren voor het welslagen van hun teelt vrijwel overal afhankelijk zijn van beregening en dat enkele waterschappen (zij het beperkt) hier beperkingen aan op leggen. De regen zoals die nu valt, zorgt niet voor compensatie van het neerslagtekort, maar kan wel doorwerken in de beregeningsregels die waterschappen hanteren. Hieronder een overzicht van de actualiteit bij de diverse waterschappen in Regio Noord: 

Wetterskip Fryslan
Geen beregeningsverboden, wel scherp op naleving van vergunningen en meldingen voor beregening. Naast beregening van gewassen, vindt in het westelijke deel van de provincie veel bevloeiing van percelen plaats in verband met de muizenplaag. Dit vraagt lokaal veel water, maar het lijkt het Wetterskip te lukken om in de behoefte te voorzien. Meer over peilbeheer bij droogte op de site van het Wetterskip.   

Noorderzijlvest
Noorderzijlvest kent geen beregeningverboden en heeft de situatie schijnbaar goed in de hand.

Hunze en Aa's
Sinds vandaag gelden gewijzigde regels voor beregening in de gebieden Duurswold (beregeningsverbod opgeheven) en Drentsche Aa (verbod gewijzigd). Volg hier de updates van Hunze en Aa's

Vechtstromen
Omdat er deze week meer neerslag wordt voorspeld, stelt waterschap Vechtstromen geen grondwateronttrekkingsverbod ten noorden van de Overijsselse Vecht in. In de loop van deze beoordeelt het waterschap de situatie opnieuw. Het neerslagtekort ten noorden van de Vecht (weerstation Hoogeveen) beweegt zich rondom het vastgestelde criterium van 250 millimeter. Omdat er dus voor deze week wisselvalliger weer wordt voorspeld, stelt Vechtstromen geen grondwateronttrekkingsverbod in. De grondwaterstanden op de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe zijn erg laag, vaak zelfs nog iets lager dan vorig jaar in deze periode. De natuur en de landbouw hebben het daar erg zwaar. Lees hier verder over de droogte vanuit waterschap Vechtstromen.

Drents Overijsselse Delta
Ook waterschap Drents Overijsselse Delta constateert erg lage grondwaterstanden, met name op de zandgronden van de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau. Dit waterschap hoeft echter geen nieuwe maatregelen te nemen. Volg hier de updates van WDOD.