Boeren werken aan oplossingen droogte

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft vandaag de vierde droogtemonitor gepubliceerd.

In een periode met (kans op) droogte en watertekorten bericht het LCW frequent over het waterpeil. Het LCW  bericht nu dat het neerslagtekort verder is toegenomen. Momenteel zijn de gevolgen van de droogte voor de natuur en landbouw echter beperkt tot lokale knelpunten. Maar de regionale verschillen zijn groot.

Lees hier het gepubliceerde bericht van de LCW.

Nederlandse boeren en tuinders zijn nauw betrokken bij het management en beheer van het oppervlaktewater- en grondwaterpeil. Het gehele jaar door is de juiste hoeveelheid water voor de natuur en het te bewerken land immers van groot belang voor een goede productie met voldoende en betaalbaar voedsel in de Nederlandse schappen. Landelijk stelt de aanhoudende droogte boeren en tuinders nog niet tot onoverkoombaar grote problemen. Op lokaal niveau zorgt de droogte bij boeren en tuinders echter wel degelijk voor hoofdbrekens.

De situatie van het grondwater verschilt per regio. “Met de vele regen die deze winter en vooral in februari is gevallen, is het grondwaterpeil in veel gebieden gelukkig flink gestegen. Maar het peil van het oppervlaktewater staat door de zonnige weken van de laatste tijd onder druk. Boeren staan in nauw contact met de waterschappen nu zij in bepaalde regio’s door de droogte extra moeten beregenen om de nog prille gewassen in staat te stellen door de harde droge bodem heen te groeien”, aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving. Extra beregenen leidt nu al tot extra hoge productiekosten. Schrikbeeld voor de sector is het droogterecordjaar 2018. Toen leidde de droogte sectorbreed tot een omvangrijke schade van naar schatting 820 miljoen tot 1,4 miljard euro.

Boeren werken aan robuuste oplossingen
Voor boeren en tuinders is waterbeheer en -management het gehele jaar door dan ook van groot belang. Om meer grip te krijgen op de overschotten aan water in de winter en tekorten aan water in tijden van droogte werkt de sector samen met waterbeheerders aan robuuste watersystemen. Zo wordt de bodemstructuur verbeterd en bijvoorbeeld gekozen voor (het ontwikkelen van) droogtebestendige, diepwortelende en zoutminnende gewassen. Ook met nieuwe technieken voor het vasthouden van water en het opstellen van een waterplan met bijvoorbeeld waterbuffers wordt bijgedragen aan bestendige klimaatoplossingen. Met zoetwateropvang en sponswerking wordt water vastgehouden en overstroming in de winter voorkomen. Met geavanceerde peil-gestuurde drainage en druppelirrigatiesystemen wordt in tijden van droogte zuinig omgegaan met water en verspilling tegen gegaan.

Zo conserveren  boeren en tuinders met slim watermanagement en -beheer meer water dan zij onttrekken aan het watersysteem. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn inmiddels zo’n 15.000 boeren en tuinders op hun land bezig met het beheer, vasthouden en bergen van water. LTO werkt ook intensief samen met het Deltaplan Zoetwater. De agrarische sector neemt haar verantwoordelijkheid buitengewoon serieus om in het landelijk gebied zorg te dragen voor een belangrijke sponswerking nu klimaatverandering tot meer uitgesproken natte en droge periodes leidt.

 

Bron: LTO Nederland