Waterpeil

Waterschap Drents Overijsselse Delta verhoogt waterpeil boven maximum

Als extra maatregel vanwege de droogte zet waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden en bouwt het waterschap een buffer op om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen.

Lees meer over het verhogen van het waterpeil in dit bericht.
 
Update waterschap
Daarnaast deelt WDODelta onderstaande update over wateraanvoer, peilbeheer en grondwaterstand in haar werkgebied:
 
Het waterbeeld is vergelijkbaar met enkele weken geleden. Het is erg droog voor de tijd van het jaar. Binnen het werkgebied van WDODelta zijn vooral de grondwaterstanden voor begin juni erg laag in het noordelijke deel. In het zuidelijke is het divers en schommelen de grondwaterstanden over het algemeen tussen normaal tot laag voor deze periode. De waterpeilen zijn zoveel mogelijk ingesteld op de bovenkant van de bandbreedte. Dat betekent op de vastgestelde maximumpeilen. WDODelta houdt zoveel mogelijk water vast. De aanvoer vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is nog steeds voldoende.  
Voor wat betreft wateraanvoer en peilbeheer is de verwachting dat de komende twee weken de situatie beheersbaar blijft. De gevolgen voor landbouw en natuur nemen langzaam toe. Daarom zetten we plaatselijk de waterpeilen nog iets verder op om maximaal water vast te houden in het systeem. 
 
Peilbeheer
Het beeld is niet sterk gewijzigd. We streven met de peilen naar maximale waarden. Op die locaties waar we gewend zijn dat watergangen droogvallen in droge perioden, zien we dit nu ook gebeuren. Waar mogelijk voeren we water aan en gaat steeds meer aandacht uit naar de zogeheten aanvoerwatergangen. In het Drentse Primair Aanvoersysteem zit de aanvoer op ongeveer 60 procent. Het watersysteem van de boezem van Noordwest-Overijssel is ook op peil. Gezien de droogte van de afgelopen  periode is er een tandje bijgezet en wordt er nu eerder water ingelaten om het boezempeil te handhaven.
 
Grondwaterstanden 
De grondwaterstanden zijn met name in het noordelijke deel erg laag voor de tijd van het jaar. In het zuidelijke deel is het beeld diverser met erg lage tot normale waterstanden voor de tijd van het jaar. De trend is dat de grondwaterstanden verder dalen. 
 
Aantal beregenaars neemt toe
De vraag naar water blijft groot! Het totaal aantal meldingen voor het onttrekken uit oppervlaktewater staat nu al op 250. Dat is boven het niveau van vorig jaar en stijgt dagelijks. Hierbij zitten relatief veel nieuwe onttrekkers. Het aantal meldingen voor grondwateronttrekkingen is op dit moment 50.
Meer dan andere jaren kiezen agrarische bedrijven ervoor om zowel een melding te doen voor het onttrekken uit oppervlaktewater als het onttrekken uit grondwater. Handhaving richt zich nu vooral op de controle van grondwateronttrekkingen in de bufferzones rond natuurgebieden (verboden gebieden) en op niet gemelde onttrekkingen uit oppervlaktewater. 
 
Verwachting
In de komende week wordt het wisselvalliger en koeler weer met enige neerslag. In de week daarna wordt het opnieuw wat warmer met enige kans op buiige neerslag. Dit geeft mogelijk enige verlichting in de droogtesituatie. Desalniettemin wordt er op korte termijn geen grote hoeveelheid neerslag verwacht.