Sensoren voor nauwkeuriger peilbeheer

Een belangrijk watervraagstuk voor de agrariërs in het gebied van de Boermarke Zeijen in Drenthe is of het peilbeheer er nauwkeurig genoeg is afgestemd op de landbouw. De verwachting is dat de uitkomsten van dit lopende project als blauwdruk kan dienen voor de werkwijze in andere gebieden. Inzet is een betere afstemming van het peilbeheer op de verschillende functies in het gebied.

In het gebied van Boermarke Zeijen voeren de Boermarke en LTO Noord in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest het project Duurzaam Agrarisch Waterbeheer Boermarke Zeijen uit. Het doel is om met behulp van sensortechniek:
 
  • de waterkwantiteit per functie (met name landbouw/natuur/landschap) beter op maat te maken;
  • het waterbergend vermogen in het gebied in stand te houden en/of te verbeteren;
  • de waterkwaliteit te verbeteren;
  • de regelgeving te vereenvoudigen door de lokale kringloop aantoonbaar te sluiten.
Dit project loopt nu zo’n anderhalf jaar en duurt nog tot 1 april 2022. Het project bevindt zich nu in het stadium van meten en analyseren.
 
Kostbare, werkbare dagen
In het gebied heeft een hoog waterpeil van het oppervlaktewater – in de beken bijvoorbeeld – ook effect op de ondergrond van bouw- en grasland. Veel vocht in de ondergrond van landbouwpercelen betekent weinig draagkracht, waardoor het vee pas laat in het seizoen naar buiten kan en de akkerbouw kostbare werkbare dagen verliest, terwijl structuurbederf en uitspoeling van mineralen in de hand worden gewerkt.
 
Betere afstemming
De Boermarke, die zelf actief is op het gebied van landschapsonderhoud en (agrarisch) natuurbeheer, realiseert zich dat een hoog waterpeil in sommige periodes en delen van het gebied noodzakelijk is voor het in stand houden van natuur- en landschapswaarden en om te grote waterafvoerpieken te voorkomen. Zij zoekt de oplossing voor dit watervraagstuk daarom primair in een betere afstemming van het peilbeheer op de verschillende functies in het gebied. Op basis van eerder, oriënterend onderzoek is de Boermarke van oordeel dat dit met behulp van nieuwe technieken, waaronder sensortechniek, gerealiseerd kan worden. 
Daarom heeft de Boermarke de ideeën samen met het Waterschap Noorderzijlvest verder uitgewerkt. Het waterschap heeft de bestaande meetapparatuur onlangs uitgebreid ten behoeve van het gewenste onderzoek, onder andere met bodemvochtsensoren en grondwaterstandsensoren.
 
Blauwdruk
De verwachting is dat dit project niet alleen relevante informatie oplevert over het gebied van de Boermarke Zeijen, maar dat de uitkomsten ook als blauwdruk kunnen dienen voor de werkwijze in andere delen van het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest, en zeker ook elders in Nederland. Uiteindelijk wordt daarmee de basis gelegd om veel gerichter te werken aan het realiseren van effectieve maatregelen om waterkwaliteit en waterkwantiteit (verder) te verbeteren.
Het project is begonnen omdat de Boermarke de peilen vaak te hoog vond. Vanwege de droogte heeft de Boermarke onlangs het waterschap verzocht de peilen (tijdelijk) te verhogen.
Door een bijdrage vanuit LTO Noord Fondsen konden de Boermarke en waterschap Noorderzijlvest de ideeën uitwerken tot dit projectvoorstel. LTO Noord is de projectaanvrager. Het project wordt begin 2022 afgerond.
 
Lees ook ‘Sensor houdt voeten boer droog’