‘Aan de keukentafel in gesprek over droogteaanpak’

Boeren in Oost-Nederland die problemen ondervinden door droogte, kunnen voor individueel advies en subsidie op maatregelen terecht bij gebiedsmakelaars die werken voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

‘Deze adviseurs bespreken aan de keukentafel wat de beste droogteaanpak is en de mogelijkheden voor subsidie’, zegt Elma Haakmeester van DAW-team Oost.

Waaruit bestaat het aanbod voor boeren in Overijssel, Zuid-Drenthe en Gelderland?
‘Boeren krijgen een gericht advies over de droogteaanpak op hun bedrijf. Daarbij gaat het om voldoende beschikbaarheid van zoetwater in combinatie met aandacht voor de bodem- en waterkwaliteit. Het gaat bij DAW altijd om een gecombineerde aanpak.
‘In iedere provincie is een gebiedsmakelaar actief: Janke Kloosterman in Drenthe, Mariska Moes in Overijssel en Henk Jolink in Gelderland. Wilt u zich oriënteren op wat mogelijk is, dan kunt u met de gebiedsmakelaar komen tot een bedrijfswaterplan waarin u vanuit uw eigen omstandigheden, zoals de bodemsoort, op uw bedrijf kijkt wat voor mogelijkheden er zijn om water langer vast te houden.
‘Weet u al welke maatregelen u wilt nemen, dan ondersteunt de gebiedsmakelaar bij de subsidieaanvraag voor de investering. Tot 40 procent van de kosten is subsidie mogelijk.’

Op wat voor maatregelen is subsidie mogelijk?
‘Bijvoorbeeld het plaatsen van een boerenstuw of de aanleg van peilgestuurde of omgekeerde drainage die is gericht op de aanvoer van water. En bijvoorbeeld voor maatregelen gericht op verbetering van de bodemstructuur of gerichte watergeefsystemen. Een volledige lijst staat op Agrarischwaterbeheer.nl/droogte.’

Hoe is dit aanbod tot stand gekomen?
‘In het programma ‘Zoetwatervoorziening Oost-Nederland’, een samenwerking van overheden, waterschappen, terreinbeherende organisaties en LTO Noord/DAW, is extra geld beschikbaar gekomen om te werken aan de droogteaanpak op bedrijfsniveau. In de land- en tuinbouw draaien diverse projecten en initiatieven gericht op bodem en water. Vanuit DAW houden we in een database bij aan welke doelen al vanuit de sector zelf wordt gewerkt. Door dit inzichtelijk te maken, hebben we dit extra budget vrijgespeeld.’

   Elma Haakmeester

Aanmelden voor een keukentafelgesprek met een gebiedsmakelaar kan per e-mail via DAW@ltonoord.nl of bel met (088) 8886631.

Bron: Nieuwe Oogst