Landschap - Weg

Inzet regio Oost na PAS-uitspraak

De PAS-uitspraak leidt tot onrust en onzekerheid voor onze leden in de omgeving van Natura2000 gebieden. De inzet van het regiobestuur en team van LTO Noord regio Oost en de impact op de PAS-meldingen en gebiedsprocessen staan in dit bericht.

De Raad van State heeft vorige week woensdag haar juridische oordeel over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gegeven. De PAS biedt onvoldoende juridische basis voor het verlenen van toestemming voor nieuwe activiteiten die emissie van stikstof veroorzaken, zolang er geen maatregelen tegenover staan die met zekerheid leiden tot het stoppen van de achteruitgang van de Natura2000 doelen.
In gewone woorden: er mogen geen NB-wetvergunningen verleend worden, als er onvoldoende uitvoering wordt gegeven aan maatregelen voor versterking van de natuur. Vanuit LTO Nederland wordt stevig inzet gepleegd richting ministerie van LNV en het IPO (overlegorgaan van de twaalf provincies) om tot werkbare oplossingen te komen, zowel juridisch als praktisch, passend bij bedrijfsvoering en toekomstzekerheid van onze leden. De inzet en reactie LTO Nederland leest u hier.

PAS-meldingen
Het is belangrijk om de rust te bewaren en overzicht te houden. Geen enkele veehouder moet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op dit moment zijn veestapel inkrimpen. In onze regio Oost – Overijssel en Gelderland - zijn veel vergunningen verleend en inmiddels onherroepelijk geworden. Die zijn in rechte onaantastbaar, zo heeft de Raad van State uitgesproken. 
Daarnaast hebben veel boeren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun bedrijfsomvang te melden met een zogenaamde PAS-melding. Deze meldingen zijn door de overheid geaccepteerd. De Raad van State zegt dat het meldingensysteem in strijd is met de Europese richtlijn. Dat betekent niet dat deze PAS-meldingen geen rechtskracht meer hebben en niet meer geldig zijn. LTO Noord vindt dat agrariërs erop mochten vertrouwen dat bij het accepteren van de melding door de overheid deze melding wettelijk in orde was. Wij blijven het ministerie en provincies erop wijzen dat dit vertrouwen niet mag worden beschaamd. Anders gezegd: ook de meldingen moeten, net zoals de vergunningen, juridisch overeind blijven.

Beweiding en bemesting
Als laatste merken wij onder onze leden grote zorg over het onderdeel uit de uitspraak over beweiding en bemesting. De Raad van State stelt vast dat deze activiteiten niet per definitie vergunningsvrij mogen zijn, daar is te weinig onderbouwing voor. Zij stelt echter niet vast dat beweiding of bemesting niet meer zal mogen nabij Natura2000 gebieden. Wij zien beweiding en bemesting als bestaand gebruik. Wij vinden het te ver gaan dat dit aan een vergunningsplicht wordt verbonden. Daar zetten wij nadrukkelijk op in.
 
Natura2000 in de Regio Oost
In de regio Oost liggen 39 Natura2000 gebieden; 15 in Gelderland, 24 in Overijssel. Veel ondernemers in de directe omgeving van deze gebieden worden beperkt in hun bedrijfsvoering door de Natura2000 doelen. In veel gebiedsprocessen wordt door LTO Noord meegewerkt aan inrichtingsplannen om de maatregelen ten behoeve van de natuurdoelen, zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de agrarische bedrijfsvoering. Dit is niet eenvoudig en vaak teleurstellend voor de ondernemers, omdat de maatregelen veelal bestaan uit vermindering van bemesting en verhoging van de grondwaterstand en deze lastig te combineren zijn in de bedrijfsvoering.
 
Wat betekent de PAS-uitspraak voor de gebiedsprocessen?
Allereerst leidt de PAS-uitspraak tot extra onrust en onzekerheid voor onze leden in de omgeving van Natura2000 gebieden. Boeren in de gebiedsprocessen hebben al lange tijd (soms tientallen jaren) onzekerheid over de toekomst in relatie tot Natura2000 en de onzekerheid wordt nu opnieuw groter. Klaas de Lange, Carla Evers en Ben Haarman zijn als regiobestuurders nauw in contact met de verantwoordelijk gedeputeerden van Gelderland en Overijssel, om hier aandacht voor te krijgen. Provincies geven aan dat deze uitspraak ook voor hen onverwacht scherp is. Ook zij analyseren de uitspraken van de Raad van State om de consequenties goed in beeld te krijgen. Wij blijven in regio Oost nauw contact houden met beide provincies. 

Per gebiedsproces bestuurlijk overleg
De gebiedsprocessen zijn erop gericht om het mogelijk te maken dat de maatregelen voor natuurherstel voor medio 2021 worden uitgevoerd. Immers alleen onder deze voorwaarde kan er daarna weer ontwikkelingsruimte worden vrijgegeven. De gebiedsprocessen zijn integrale processen. Dat betekent dat er een evenwicht moet zijn tussen alle belangen; alle belangen, ook het agrarisch belang, moet recht worden gedaan. De juiste balans moet worden bewaard. De Raad van State uitspraak maakt dit nu onzeker. Het is op dit moment niet mogelijk om generiek vast te stellen wat de gevolgen zijn voor de gebiedsprocessen. De onderlinge verschillen tussen processen zijn namelijk groot. Daarom willen wij per gebiedsproces de komende weken met betrokken bestuurders bij deze processen vaststellen of onze inzet gewijzigd moet worden nu we de PAS-uitspraak kennen. Wij gaan hierover op zo kort mogelijke termijn met de verantwoordelijke LTO Noord-bestuurders binnen de regio Oost in overleg.
 
Wat betekent de PAS-uitspraak verder voor de regionale inzet?
Dat is nu nog niet bekend. De landelijke en provinciale gevolgen moeten eerst beter in kaart worden gebracht. Wij onderhouden hierover nauw contact met de eigen provincies, en via LTO Nederland, met het ministerie en IPO. 
Uitgangspunt voor ons hierbij is dat boeren zo snel mogelijk rechtszekerheid en perspectief voor bedrijfsvoering moet worden geboden, ook nabij Natura2000 gebieden.

Team en bestuur LTO Noord regio Oost