PAS

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan beschouwd worden als het beoordelingskader bij de uitbreiding van veehouderijen rond 117 Natura 2000-gebieden. Kort samengevat geeft de PAS aan of een uitbreiding vergunningplichtig is, volstaan kan worden met een melding of vrijgesteld is van een van een van beide acties. 

Tussen 2005 en 2015 liep de vergunningverlening voor veel veehouders vrij problematisch. In veel gevallen was saldering de enige manier om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. Mede door de inzet van LTO Noord  is een werkbaar beoordelingskader ontstaan dat boeren rechtszekerheid en menigeen ontwikkelingsruimte biedt.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving; Contactpersoon Ruimtelijke Ontwikkelingen, Natura 2000, PAS, Milieumaatregelen nemen, Asbest verwijderen, Leidingen, Schaderegelingen en Water

Neem contact op