De week van - Bouwe Bakker

De week van - Bouwe Bakker

Bouwe Bakker is landbouwadviseur Veenweide en coördinator DAW. Een week lang hield hij voor Nieuwe Oogst notities bij van zijn werkzaamheden.

Als landbouwadviseur Veenweide en coördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), in opdracht van LTO Noord en andere partijen, heb ik twee verschillende petten op. Deze week stond vooral in het teken van het programma ‘Zoet op Zout’ en de actualiteiten over de veenweidegebieden.

Maandag
6.30 uur
Ik start mijn dag met het maken van fruitontbijt, ben ik mantelzorger voor mijn inwonende demente schoonmoeder, en voer ik onze honden. Ook beantwoord ik de meest essentiële mail. Om 8.00 uur ga ik meestal op pad, maar vandaag begin ik thuis met de voorbereiding van het overleg dat ik vanmiddag met provincie Groningen heb. Het overleg gaat over de financiering van het programma ‘Zoet op Zout’. Dit programma helpt akkerbouwers in de noordelijke klei van Friesland en Groningen inzicht te krijgen in de mate van verzilting, de toename daarvan en welke maatregelen zij kunnen nemen. Een belangrijk onderdeel van dit programma is het proefveld bij Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Op 5 hectare landbouwgrond willen we de zouttolerantie onderzoeken van rassen en de kleibodem.

10.00 uur
In Lemmer heb ik een overleg met de werkgroep Brede Brekkenpolder. Bij dit overleg schuiven onder andere boeren aan, de gemeente, provincie en agrarisch collectief Westergo. We bespreken het beperken van de bodemdaling en broeikasgassen en welke maatregelen we in dit gebied kunnen nemen of moeten onderzoeken. Ook hebben we het over de kansen voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het bermbeheer van de gemeente over te nemen.

Dinsdag
9.00 uur
Eens in de zes weken hebben we LTO-overleg met de DAW-teams Noord en Oost om de zaken met elkaar af te stemmen. Ik trakteer op gebak, want ik ben jarig. Het werken aan DAW-maatregelen staat voor werken aan de wateropgave en rendementsverbetering van het agrarisch bedrijf.

13.30 uur
Ik heb een overleg met het Innovatieteam Veenweide. Binnen dit team pakken we vraagstukken op rond de uitvoering van de veenweidevisie, waarbij het nog ontbreekt aan kennis en inzichten. Dit doen we via onderzoek en opdrachten. We zijn bezig met een integraal bodemproject en een onderzoek naar flexibel peilbeheer. Ook bespreken we hoe het stikstofbeleid het veenweidegebied raakt.

Woensdag
9.00 uur
Ik ben bij de ‘stand-up’ veenweide. Bij dit werkoverleg zijn zo’n twintig tot dertig mensen die allen aan veenweide werken. Welke vraagstukken spelen er en waar sta je met oplossingen en aanpakken? Verder bespreken we alle actualiteiten en lopen we verschillende thema’s in de veenweidevisie door.

11.30 uur
Ik lunch en werk in het werkcafé van Wetterskip Fryslân. Daarna ga ik naar het provinciehuis voor een overleg met het begeleidingsteam van het Uitvoeringsprogramma Veenweide voor de periode 2020-2030.

Donderdag
9.30 uur
Ik stap in de auto naar Vredepeel. Om 11.30 uur heb ik een overleg met Henk Westerhof van Stichting Veldleeuwerik en tevens bestuurslid bij Coöperatie Niscoo.

13.30 uur
De landelijke DAW-middag, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, begint. Deze bijeenkomst gaat over de samenwerking tussen de landbouw en de waterschappen, hoe de resterende opgaven voor 2021-2027 in beeld worden gebracht en op welke wijze de landbouw daar samen met de waterschappen invulling aan kan geven.

Vrijdag
9.30 uur
Ik schuif aan bij Geart Benedictus, voorzitter van de stuurgroep Veenweide. Vorig jaar hebben we ons landbouwplan gelanceerd en dit jaar werken we een onderdeel daarvan uit. Het gaat om de grond die na peilverhoging minder goed bruikbaar is. Hoe gaan we daarmee om, hoe zorgen we ervoor dat boeren worden gecompenseerd? Ook bespreken we het stikstofprobleem.

12.00 uur
Op Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden heb ik een overleg over de combinatie van de Regiodeal voor Noordoost-Friesland en het programma ‘Zoet op Zout’. We hebben elkaar op de inhoud gevonden en sluiten onze ambities en programma’s op elkaar aan.

13.30 uur
Ik sluit mijn werkweek af bij de familie Holtrop in Delfstrahuizen. Hier is de Bodem bij de burendag. Wij trotseren de regen om profielkuilen te bekijken en bespreken de effecten van het bevloeien en slootpeilbeheer.

Ook discussiëren we over het sturen van het grondwaterpeil via het principe ‘Boeren meten water’. In dit project onderzoeken we bij boeren in het veenweidegebied met peilstokken met sensoren welke invloed grondwaterstand en bodemvocht hebben op de bodem en hoe we aan de hand van deze gegevens gemalen mogelijk in de toekomst zelf kunnen sturen.

Bron: Nieuwe Oogst