veenweide visie foto Ruud Ploeg

Minister schetst ‘aanjaag- en opbouwfase’ aanpak Veenweidegebieden

De eerste contouren voor de aanpak van de Veenweidegebieden zijn geschetst. Landbouwminister Schouten geeft in haar Kamerbrief aan hoe ze de ‘aanjaag- en opbouwfase’ tot 2022 wil invullen. Daarbij stelt ze honderd miljoen euro beschikbaar om per Veenweidegebied projecten op te zetten rond maatregelen tegen bodemdaling en om de CO2-uitstoot te verminderen.

‘Dat bedrag lijkt fors, maar is niet genoeg voor een grootschalige, gebiedsgerichte aanpak waar wij als LTO voor pleiten namens de veenweideboeren’, zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder gezonde omgeving bij LTO Nederland. ‘Absolute randvoorwaarde voor ons is vrijwilligheid. Dat de bewoners en gebruikers van het gebied zelf oplossingen en maatregelen kunnen aandragen. Hiermee wordt het draagvlak vergroot. Onze focus is op de blijvers en een goede herverkaveling, waarbij we oog hebben voor de grote verschillen tussen de veenweidegebieden.’

Onderwater- en drukdrainage
De Kamerbrief gaat in op het ‘Veenplan fase 1’. Die loopt tot 2022 en is bedoeld om te onderzoeken wat effectieve maatregelen zijn om bodemdaling te vertragen. ‘Vanuit de landbouw is in alle overleggen hierover ingezet op technische maatregelen waarbij het verdienmodel overeind moet blijven. Onderwater- en drukdrainage zijn effectiever voor grondwaterstand dan slootpeil verhogen’, aldus Elshof.
Uitgangspunt is dat provincies de regie hebben bij het maken van regionale veenweidestrategieën. ‘Dat ondersteunen we. De gebiedsprocessen moeten met boeren in het gebied lopen. Dit moet van onderaf komen en aansluiten bij bestaande plannen met draagvlak vanuit het gebied.’
Zorgpunt voor Elshof is dat het Veenplan het effect van ‘maatregel over maatregel’ geeft. ‘Dat het onduidelijkheid geeft in plaats van de duidelijkheid die boeren willen. Daar letten we scherp op.’

Onderzoek Veenweidelandschap
LTO heeft vorig jaar via politiek en publiek aandacht gevraagd voor haar onderzoek over het veenweidelandschap, welke oplossingsrichtingen men ziet en hoe de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de overheid, natuurorganisaties en boeren worden gezien. Lees hier meer over dit onderzoek.
De Kamerbrief over ‘Veenplan fase 1’ vindt u via deze link en in onderstaande bijlage.

Tweede Kamerbrief Veenweiden fase 1