1. Het faciliteren van ondernemers in de agrarische sector bij de ontwikkeling van hun bedrijven.

  2. Meetnet voor biodiversiteit op boerenbedrijven

  3. Dit project richt zich op nieuwe vormen van kennisdeling op het gebied van alternatieve diergeneesmiddelen voor veehouders in samenspraak met dierenartsen.

  4. Een project dat een bijdrage levert aan een basis voor grootschalig, slim, veilig en transparant gebruik van data in open teelten en agrifood-ketens in Nederland.

  5. Opstellen van een markeplan gericht op economische en ecologische duurzame ontwikkeling van agrarische bedrijven binnen de Boermarke Zeijen.

  6. Cofinanciering van een POP3-aanvraag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (Drenthe).

  7. Onderzoek of de technologie van energieopwekking in waterverzadigde bodems ook grootschalig op veengrond toepasbaar is.

  8. Melkveehouders in Bathmen realiseren een biogasleiding naar een industrieterrein om zo rechtstreeks biogas te kunnen leveren aan een aantal grote bedrijven.

  9. Handelingsperspectief richting transitie voor alle deelnemers.

  10. Ontwikkelen van een stalconcept waarbij ook gespeende biggen met lange staarten in het stro gehouden kunnen worden.

Financiƫle steun voor uw innovatieve project?

Doe de test en u weet of u kans maakt op een bijdrage van LTO Noord Fondsen!

Doe de test!