'Gaan voor Ministerie van Landbouw'

'Ik zou mij inzetten voor een Ministerie van Landbouw, met een Minister die affiniteit heeft met de sector', zegt Jasper Bouwman in de rubriek 'Wij van LTO Noord'.

Wat voor bedrijf hebt u?
‘In maatschap met mijn vrouw Cissy heb ik een bedrijf met vleeskalveren en fruitteelt. We telen Conference en Sweet Sensationperen. Toen ik in 1990 bij mijn vader in hetgemengd bedrijf kwam, ben ik begonnen metaardbeien en pruimen. De melkveetak waste klein naar de toekomst toe. In 1999 wasde eerste aanplant van de peren, dat is nu debelangrijkste tak in de fruitteelt, die in totaal 7 hectare omvat. Mijn vader is nog iedere dag op het bedrijf. Hobbymatig houdt hij 25 zoogkoeien.'

Waarom bent u lid van LTO Noord en NFO?
‘Voor de vleeskalveren en de algemene belangenbehartigingzijn we lid van LTO Noord. Toen ik begon met fruit ben ik lid gewordenvan de NFO. Alle ondernemers in land- en tuinbouwzouden lid moeten zijn van LTO Noord. Niet-leden liften mee op wat LTO Noord bereikt, maar voor leden is het niet altijd even duidelijkwat LTO Noord allemaal doet.’

Waar is LTO Noord Oost Betuwe mee bezig?
‘Sinds een jaar ben ik bestuurslid van de afdeling. We zijn nu druk met het project Akkerranden. Hiervoor zijn we benaderd door degemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Ook het waterschap en de agrarische natuurverenigingdoen mee. LTO Noord is druk geweest met de werving. Je kunt meedoen met akkerranden of natuurlijke grasstroken, daar is een vergoeding voor vanuit de gemeenten en de provincie. Ik doe mee met een bloemrijke akkerrand langs de Linge. Andere onderwerpen die spelen zijn het doortrekken van de A15 en Ruimte voor de Rivier. In de Huissense Waarden hebben circa 35 boeren te maken met de plannen hiervoor.’

Wat speelt er in de fruitteeltsector?
‘De gevolgen van de Russische boycot zijn voelbaar voor de fruitteelt. De Chinese markt was veelbelovend, maar is nog niet helemaal geworden wat we er van hoopten. Verder speelt dat de cafetariaregeling in de toekomst wellicht niet meer toegepast kan worden. Wehebben behoefte aan een goede regeling voor de seizoensmedewerkers die voor meerderejaren geldig blijft.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTONederland was?
‘Dan zou ik mij inzetten voor een ministerie van Landbouw. En dat we dan een minister krijgen die affiniteit heeft met de landbouw.’

Naam: Jasper Bouwman
Soort bedrijf: vleeskalveren/fruit
In: Angeren (Gelderland)
Lid sinds: 'altijd al'

Bron: Nieuwe Oogst