Frans Verwer

'Inzet LTO Noord ondergewaardeerd'

‘LTO wordt mijns inziens ondergewaardeerd in wat ze voor de land- en tuinbouw in Nederland doet. Het is heel lastig voor LTO om de inzet die wordt geleverd zichtbaar te krijgen.’ Dat zegt Frans Verwer van Van Iperen in Westmaas in de rubriek ‘Wij van LTO Noord’.

Wat voor bedrijf is Van Iperen?

‘Wij zijn groeispecialist voor de agrarische sector in Nederland. We proberen de klant van begin tot het eind van het groeiproces te bedienen met advies en producten gericht op voeden, versterken en beschermen van gewassen.‘In de glastuinbouw werken we met specialisten en vertegenwoordigers in het hele land. In de akkerbouw zijn we vooral in de kleigebieden actief. We leveren ook veel aan handelspartners, zo komen onze producten bijvoorbeeld bij melkveehouders in het land terecht. ‘De kracht van ons bedrijf is dat wij veel sectoren bedienen, daarin leren we van elkaar. Bijvoorbeeld in de glastuinbouw is het werken met vloeibare meststoffen gemeengoed. Dit hebben wij ook succesvol in de akkerbouw en veehouderij geïntroduceerd. ‘Van Iperen is een familiebedrijf, de familie Bakker is eigenaar van het bedrijf.’

 

Wat is uw functie?

‘Ik ben business-support manager. In deze functie ondersteun ik het management en de directie in projecten, processen en belangenbehartiging. ‘De laatste jaren is Van Iperen gegroeid in activiteiten. Er is veel werk bijgekomen. Het bedrijf bestaat uit een moederorganisatie en een aantal dochterbedrijven. Ik houd me bezig met projecten over afdelingen en bedrijven heen. Ook in organisatorische processen kijk ik als spin in het web hoe er beter samengewerkt kan worden.’

 

Wat is uw taak in de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO)?

‘Binnen de BO ben ik actief in diverse secties. Voor de sectoren suikerbieten, tarwe en aardappels ben ik de stem vanuit de particuliere sector. ‘Van Iperen is als enige particuliere bedrijf vertegenwoordigd. Als particulier kennen wij geen bestuurlijke historie. Wij zijn kritisch op de ‘standaard’ gang van zaken. Wij zijn slagvaardig en kunnen snel schakelen. Onze benadering is net even anders. Dat wordt door de andere leden als prikkelend en verfrissend ervaren.’

 

Onlangs bent u gekozen in het bestuur van Meststoffen Nederland. Wat wilt u hierin bereiken?

‘Meststoffen Nederland is de belangenorganisatie van de meststoffensector in Nederland, waarin producenten en distributeurs zijn verenigd. ‘Als organisatie zijn we bezig met het ontwikkelen van een routekaart naar de toekomst, gericht op het voorkomen van emissie en uitspoeling. We gaan naar het plaatsspecifiek toepassen van meststoffen toe, in het belang van het milieu, efficiency en het voldoen aan de vraag vanuit de maatschappij.’

 

Waarom is Van Iperen lid van LTO Noord?

‘Als lid van LTO Noord krijg je informatie over wat er bij leden speelt, over wat er in de sector leeft. In Nieuwe Oogst lees ik achtergrondverhalen uit de diverse sectoren en waar een boer behoefte aan heeft in zijn bedrijfsvoering. Het is belangrijk verbinding te houden met onze achterban, we doen alles voor onze klant en willen weten wat er leeft.  ‘Onze buitendienstmedewerkers bezoeken regionale bijeenkomsten van LTO Noord, we sponsoren agrarische natuurverenigingen en zijn soms spreker op een gezamenlijke avond die wordt gehouden met LTO. ‘We laten ons informeren en delen anderzijds onze informatie weer met leden van LTO. Het delen van kennis is de laatste jaren steeds belangrijker geworden.’

 

Hoe kijkt u tegen LTO Noord aan?

‘LTO wordt mijns inziens ondergewaardeerd in wat ze voor de land- en tuinbouw in Nederland doet. Het is heel lastig voor LTO om de inzet die wordt geleverd zichtbaar te krijgen. Belangenbehartiging is een zaak van lange adem en vaak van stille diplomatie. Er gebeurt veel dankzij LTO, waardoor we in Nederland nog landbouw kunnen bedrijven zoals we nu doen. Een voorbeeld waar het werk van de organisatie wel zichtbaar werd, was de inzet rondom de droogte.’

 

Heeft u nog tips voor LTO Noord?

‘Het lijkt soms alsof we tegenstrijdige belangen hebben. Dat we het stempel hebben alsof we alleen maar zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen willen verkopen. Dat is niet zo, we willen het juiste doen voor de teelt en kijken naar oplossingen, hoe we met minder middelen beter kunnen produceren. ‘Zo richt Van Iperen zich heel sterk op het inzetten van precisielandbouw, het plaatsspecifiek bemesten. Daarvoor hebben we het concept TT+ ontwikkeld, dat we gaan uitrollen in Nederland. TT+ staat voor meer rendement en betere kwaliteit met precisieteelt.’

‘In die innovatie moeten we elkaar als Van Iperen en LTO Noord nog meer opzoeken. We hebben maar één aarde en om deze over te dragen aan volgende generaties, moeten we de goede dingen gaan doen. Dat moeten we samen doen, ons over de hele keten inzetten voor een duurzame toekomst. Niet alleen in zaaizaad en middelen, maar ook in het werken aan een vitalere bodem. Ook daar zijn we als Van Iperen heel actief in.’

 

Naam: Frans Verwer (51)

Bedrijf: Van Iperen

Locatie: Westmaas (ZH)

Agribusinesslid sinds: 1999

Bron: Nieuwe Oogst