Germ van der Brug

'We moeten elkaar blijven opzoeken'

‘Het behoud van de natuur speelt een steeds grotere rol. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen als het gaat om natuurinclusief boeren, landschapspijn en het behoud van weidevogels. Maar we ervaren toch dat het lastig is om de natuur- en landschappelijke waarden te behouden, ook vanwege de vaak tegenstrijdige belangen. Daarom is het belangrijk dat natuurverenigingen en boerenorganisaties met elkaar in gesprek blijven. Laten we ons samen inzetten voor een gezond landschap. Daarmee creëren we ook meer maatschappelijk draagvlak.’ Dat zegt Germ van der Burg in de serie Wij van LTO Noord.

Wat voor vereniging is It Fryske Gea?
‘Wij zijn een provinciale vereniging die zich bezighoudt met natuurbescherming in Friesland. It Fryske Gea zet zich in voor de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed.
‘We worden gesteund door ruim 35.000 leden en samenwerkende partijen.
‘Op dit moment beheren wij zo’n 65 natuurgebieden in Friesland, waaronder het Nationaal Park de Alde Feanen, het Mandefjild te Bakkeveen, het Rysterbosk en buitendijkse gebieden langs de Friese kust.
‘In totaal beheert It Fryske Gea ruim 20.000 hectare.’

Wat is uw functie?
‘Naast ons hoofdkantoor in Olterterp opereren wij vanuit vier verschillende regiokantoren. Als districtshoofd van District West, dat gevestigd is in Rijs, ben ik onder andere tussenpersoon tussen ons hoofdkantoor, het regiokantoor en de buitendienst.
‘Daarnaast ben ik in ons werkgebied aanspreekpunt voor diverse externe partijen, zoals het waterschap, Rijkswaterstaat, ge-meenten, agrarische collectieven en LTO Noord.
‘District West bestaat uit 7.500 hectare natuur-, grasland en water, waaronder de Friese IJsselkust en delen van de Friese meren. Ongeveer 1.000 hectare grasland verpachten wij aan agrariërs in de regio.
‘Deze agrariërs beheren de graslanden onder de voorwaarden van It Fryske Gea. De waterrijke gebieden beheren wij vaak in overeenstemming met de provincie of Rijkswaterstaat.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘It Fryske Gea is al jaren lid van LTO Noord. De belangrijkste reden is dat de informatievoorziening via Nieuwe Oogst heel waardevol is voor ons werk. Wij werken veel samen met boeren. Daarom is het belangrijk om te weten wat er in de agrarische sector speelt.
‘Daarnaast haken wij zo nu en dan aan bij ledenavonden.’

Wat vindt u van de belangenorganisatie?
‘LTO Noord is een goede gesprekspartner en verricht waardevol werk voor haar achterban. We werken met elkaar samen en gaan met regelmaat het gesprek met elkaar aan, bijvoorbeeld over de natuurdoelen in Friesland.
‘We hebben wel eens te maken met tegenstrijdige belangen. Een voorbeeld hiervan is de ganzen. De agrarische sector ervaart dit vaak als een probleem, maar als natuurvereniging zien we ook het belang om ganzen en hun foerageergebieden te beschermen.
‘Wat de toekomst betreft is het belangrijk dat we elkaar blijven opzoeken. De natuur en agrarische sector veranderen, evenals de wensen daarin. Boeren worden steeds meer gestimuleerd om natuurinclusief te gaan boeren. Ik denk dat we elkaar daarin kunnen versterken.’

In welke vorm werken jullie samen met LTO Noord?
‘In 2019 hebben wij samen met verschillende partijen het voorstel ingediend om de Friese natuuropgave gezamenlijk in te vullen. Deze partijen zijn LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost Nederland, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieufederatie.
‘Wij denken dat we samen binnen het beschikbare budget meer nieuwe natuur kunnen aanleggen, met oog voor de verschillende belangen.
‘In de Friese natuuropgave kijken we naar het inrichten van nieuwe en het beheren van bestaande natuur in het Natuurnetwerk Nederland. Ook kijken we naar verbetermaatregelen voor de Natura 2000-gebieden en het beheren van natuur op agrarische landbouwgrond.’

Waar zijn jullie, naast eerdergenoemde zaken, verder nog mee bezig?
‘Wij zijn met uiteenlopende zaken bezig. Enerzijds met het beheer van onze natuurgebieden, anderzijds bieden wij met onze kennis en ervaring advies aan de provincie, gemeenten, waterschappen en andere partijen.
‘Verder richten we ons op projecten en hebben we onlangs een eigen veenweidevisie en visbeleid geschreven. Daarvoor zoeken we onder andere de samenwerking op met agrocollectieven en LTO Noord. Een deel van ons werkgebied wordt namelijk beheerd door boeren.
‘Samen met vrijwilligers steken we ook veel energie in excursies, open dagen en scholenprogramma’s.
‘Het informeren van leden en geïnteresseerden staat hoog in ons vaandel. Via verschillende activiteiten laten we hen zien hoe de natuur werkt.’

Met welke ontwikkelingen hebben jullie te maken?
‘Het behoud van de natuur speelt een steeds grotere rol. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen als het gaat om natuurinclusief boeren, landschapspijn en het behoud van weidevogels.
‘Maar we ervaren toch dat het lastig is om de natuur- en landschappelijke waarden te behouden, ook vanwege de vaak tegenstrijdige belangen.
‘Daarom is het belangrijk dat natuurverenigingen en boerenorganisaties met elkaar in gesprek blijven. Laten we ons samen inzetten voor een gezond landschap. Daarmee creëren we ook meer maatschappelijk draagvlak.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Blijf de samenwerking opzoeken met natuurverenigingen. Met de huidige klimaatverandering verwacht ik dat we elkaar hard nodig zullen hebben.
‘Samen versterken we elkaar. Ik hoop dan ook dat we elkaar ook in de toekomst blijven opzoeken.’

Naam: Germ van der Burg (41)
Soort bedrijf: It Fryske Gea
In: Rijs (Friesland)
Belanghebbend lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst