Boer en dierenarts samen verantwoordelijk voor diergezondheidsdoelen

Het accent van de dierenarts ligt al lang niet meer op zieke dieren. Preventieve diergezondheid staat voorop. Zo ook bij het project ‘Gezonde Partners’. In dit concept zijn boer en dierenarts samen verantwoordelijk voor het realiseren van diergezondheidsdoelen.

Achtergrond
‘De kern van het project is dat boer en dierenarts een niet-vrijblijvende samenwerking aangaan waarin doelen, verantwoordelijkheden en belangen worden gedeeld’, vertelt Carel de Vries, manager van Courage. ‘Beiden gaan meer verdienen naarmate de afgesproken diergezondheidsdoelen worden ge- haald. Boer en dierenarts worden op een nieuwe manier partners.’
Twaalf melkveehouders en hun dierenarts hebben een jaar meegedraaid in de pilot. Elk koppel stelde een doel vast voor het verbeteren van de diergezondheid en het realiseren van meer rendement.
Denk daarbij aan doelstellingen rondom het verlagen van klinische mastitis, klauwaandoeningen, stofwisselingsstoornissen, kalversterfte en het verbeteren van de vruchtbaarheid. Vervolgens spraken de twee af welke financiële vergoeding de dierenarts ontvangt bij het behalen van de doelstelling.
‘Het betreft een bonus-malussys- teem’, zegt Rik Vlemminx, projectcoördinator van ‘Gezonde partners’. ‘De veehouder en dierenarts maken daar afspraken over. Bijvoorbeeld: de dierenarts brengt twee derde van de kosten die betrekking hebben op het te behalen doel in rekening. Is het einddoel behaald, dan betaalt de veehouder het restbedrag.’
Bij het realiseren van het einddoel kan de boer een bonus uitkeren. ‘Dit wordt van tevoren afgesproken en vastgelegd in de overeenkomst. Ook de doelstelling en het plan van aanpak worden hierin beschreven.’
Wederzijds vertrouwen is noodzakelijk bij dit concept. ‘Je moet een klik hebben met je dierenarts en op elkaar kunnen bouwen’, weet Vlemminx. ‘Je moet elkaar iets gunnen. Het is bovendien belangrijk dat je elkaars vakmanschap wilt begrijpen. Een goede onderlinge communicatie is dus essentieel.’
Bij de twaalf koppels die nu een jaar ervaring hebben met dit concept zijn de resultaten verbeterd. ‘Bij 80 procent van de deelnemers zijn de gezondheidsdoelstellingen gehaald. Ook geven ze aan dat de arbeidsvreugde is toegenomen.’

Sceptisch
Wilco Boet van Dierenartsencentrum De Peelhorst draaide met Freek Vermeulen uit Sint Hubert mee in de pilot ‘Gezonde Partners’. ‘Ik werd gevraagd door de melkveehouder. Eerst was ik wat sceptisch’, vertelt de dierenarts. ‘Ik kan twee derde van mijn uren direct declareren, maar de rest krijg ik pas betaald als het gezondheidsdoel op het bedrijf is gehaald.’
Een aantal van zijn collega’s was eveneens argwanend over dit concept. ‘Ze moeten erg wennen aan het idee dat de dierenarts verantwoordelijk is voor de inzet van de veehouder. In het meest negatieve geval kan de veehouder ervoor zorgen dat het doel op het nippertje niet wordt gehaald, waardoor hij het restbedrag niet hoeft te betalen.’
Inmiddels heeft Boet een jaar ervaring met deze nieuwe samenwerkingsvorm. ‘Het contact met de familie Vermeulen was prettig. Het zijn vriendelijke en sociale mensen.’
Volgens de dierenarts is het belangrijk dat beide partijen op elkaar kunnen bouwen. Hij merkte al snel dat de familie Vermeulen zijn adviezen opvolgde.
Een van de doelen was dat het interval tussen afkalven en de eerste inseminatie zou dalen van 102 naar 85 dagen. Boet adviseerde het aantal bedrijfsbezoeken te verhogen. Dit advies werd opgenomen in het contract. Ook werd afgesproken dat de dierenarts, bij het realiseren van de doelen, een extra bonus van 500 euro zou ontvangen.
Volgens Boet krijgt de dierenarts bij dit concept een andere rol. ‘Mijn werk bestaat doorgaans vooral uit het adviseren van veehouders. Maar dat wil niet zeggen dat boeren mijn adviezen altijd opvolgen. Bij deze pilot gebeurt dat wel. Het advies staat in het contract. Er is een stok achter de deur.’
Uiteindelijk wisten de familie Vermeulen en Boet de doelen te realiseren. ‘Aan die bonus moet ik nog wennen’, lacht de dierenarts. ‘Maar omdat het voor ons de eerste keer was, hebben wij als tegemoetkoming de bonus laten vervallen en alleen alle uren gedeclareerd.’

Uitbreiding van twaalf naar 75 melkveehouders
De eerste fase van het project ‘Gezonde Partners’ is inmiddels afgerond. In deze pilot draaiden twaalf melkveehouders en hun dierenarts mee. Het project wordt vanaf 1 september opgeschaald naar 75 melkveehouders. Geïnteresseerde boeren kunnen zich melden bij gezondepartners@outlook.com.
Het project is een initiatief van Courage, de Faculteit Diergeneeskunde en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Dit met steun van LTO Noord Fondsen, ZLTO, Dactari Dierenartsencoöperatie en het ministerie van Economische Zaken. De ambitie is dat in 2025 de diergezondheid en het dierenwelzijn van het Nederlandse melkvee net zo goed zijn als op de beste 25 procent bedrijven in 2016.

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan dit project. Lees hier meer.

Foto: Dierenarts Wilco Boet (links) en melkveehouder Freek Vermeulen uit Sint Hubert.
De foto is gemaakt door: Studio Van Assendelft