Coördinator Friese Veenweiden

LTO Noord regio Noord heeft in samenwerking met de Federatie van Polderbelangen Friesland, het Kollectieveberie Fryslan, Het Friesch Grondbezit, de Feriening Biologyske Boeren Fryslan, de Melkveehoudersvakbond, de Agrarische Jongeren Friesland, Collectief ’t Lege Midden op basis van de Veenweidevisie aan de provincie Fryslan, waterschap en Friese gemeenten een plan gepresenteerd.

Samen met alle actoren wil zij op een innovatieve wijze met de voorgenomen peilverhogingen omgaan op een wijze die de belangen van de landbouw geen schade berokkent en de landbouw zelf reguleert. Hiertoe wil zij innovatieve proeven en pilots opzetten. Agrarische partijen hebben voorgesteld een gezamenlijke Coördinator Veenweidevisie aan te stellen, die in samenspraak met alle partijen innovaties tot stand laat komen. In principe volgt de coördinator de doelstellingen van de visie en het bijbehorende uitwerkingsplan maar tracht ook de gestelde maatregelen voor de landbouw goed te implementeren.

Thema’s in het project zijn: informatie/duidelijkheid over de visie en maatregelen, vaststellen nulmetingen, eigen peilbeheer, onderwaterdrainage, bodemconditie en mineralenkringloop, ontwikkeling alternatieve verdienmodellen en teelten, alternatieven grondbewerkingen en bemesting, mechanisatie en schaderegeling.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.