Spaarwater Flevoland

LTO Noord regio West heeft samen met Acacia Water het initiatief voor het 3,5 jarige project Spaarwater Flevoland genomen.

Het project anticipeert op de wateropgave vanwege de grote toekomstige bodemdalingen in onder andere delen van de Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland. Tot voor kort werden bodemdalingsproblemen opgelost met onderbemaling. Echter, deze oplossing wordt niet meer voorgestaan, omdat dan het watersysteem in de loop van de tijd tegen zijn grenzen aanloopt.

Oplossingen binnen het perceel hebben de voorkeur omdat deze passen bij een robuust watersysteem. Er wordt geopteerd voor maatregelen die binnen het perceel (kavelhydrologie) kunnen worden genomen met systeemgerichte maatwerkdrainage, die verdere bodemdaling voorkomt en wordt gekoppeld aan het behouden en/of verbeteren van de bodemstructuur. Zodoende kunnen de landbouwkundige omstandigheden en betere gewasopbrengsten worden bevorderd. Maatwerkdrainage geeft mogelijkheden voor sturing van de grondwaterstand en wordt de oxidatie van veen afgeremd of tegengegaan. Nevendoelstellingen zijn toepassing van afbreekbare drainagebuizen en verdieping op onderdelen in deelprojecten.

Vernieuwend in dit project zijn het bestrijden van bodemdaling met systeemdrainage, het loskoppelen van het perceel en de sloot, toepassing afbreekbare drainage en een regelput aangestuurd via telemetrie. CAH Vilentum is betrokken met studenten bij het project met betrekking tot het meten van de bodemdaling in combinatie met  bodemstructuur.

Dit project komt voort uit het Actieplan Bodem en Water (12.82). Verder zijn bij het initiatief betrokken Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook zijn aangesloten PipeLife, Horman en STOWA. Bij de uitvoering zijn betrokken de heer K. Kooistra als drainage-expert, SODAQ, Broere Beregening, Acacia Water, PipeLife en Horman.

Klik hier voor meer informatie.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.