Akkerbouwers werken op eigen initiatief aan nitraatdoelstellingen

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Drenthe
  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten

In het project ‘Demonstratieproeven N-monitoring grondwaterbeschermingsgebieden Drenthe’ wordt voor akkerbouwers inzichtelijk gemaakt waar mogelijkheden zitten om nitraatverlies te verminderen. Het project, opgezet door HLB, heeft voor de uitvoering een bijdrage ontvangen van het LTO Noord Innovatiefonds.

19

Wanneer niet voldaan wordt aan de nitraatdoelstellingen is de kans groot dat aanvullende maatregelen worden opgelegd om hier wel aan te voldoen. “Om dit te voorkomen is het van belang dat onderzocht wordt wat akkerbouwers allemaal op eigen initiatief kunnen doen om aan de richtlijnen te voldoen,” vertelt Wilfried Siemes, projectleider bij het LTO Noord Innovatiefonds. “In dit project wordt met praktische demo's getoond hoe nitraatuitspoeling verminderd kan worden in de akkerbouw. Iets wat van grote invloed kan zijn op de bedrijfsvoering van de toekomst en tegelijkertijd voorkomt dat er meer eisen komen.”

Uit de aanvraag van HLB 

Het project is opgestart als aanvulling op de Uitvoeringsovereenkomst nitraatuitspoeling drinkwaterbeschermingsgebieden in Drenthe en geeft invulling aan één van de aspecten van het uitvoeringsprogramma: nitraatuitspoeling uit akkerbouw (suikerbieten en zetmeelaardappelen) op Drentse zandgrond. Doel van het project is aan akkerbouwers te laten zien welke maatregelen genomen kunnen worden binnen de huidige bedrijfsvoering om uitspoeling van nitraat te verminderen. 

We delen kennis over hoe efficiënt de beschikbare stikstof in de bodem gedurende de teelt is benut door het gewas en wat de bijdrage is van gewasresten met een hoog stikstofgehalte aan uitspoeling. Door intensieve monitoring wordt voor akkerbouwers inzichtelijk gemaakt waar mogelijkheden zitten om nitraatverlies te verminderen. Daarnaast dragen de proeven bij aan kennis om onderbouwd efficiënter te kunnen bemesten.

Zelf een idee? 

Lever dan jouw aanvraag in voor 19 november! Kijk hier voor de criteria of jouw idee kans maakt. Heb je vragen? Neem contact op met het LTO Noord Innovatiefonds via innovatiefonds@ltonoord.nl.