Bedrijfsbezoeken Onderzoek Veehouderij Klimaat methaanemissie uit stallen en mestopslagen

In het kader van het onderzoek Veehouderij & Klimaat organiseert LTO Projecten dit jaar een aantal bedrijfsbezoeken en workshops. Veehouders krijgen tijdens deze bijeenkomsten informatie over het onderzoek en over de bedrijfsmonitoring in combinatie met de waarneembare effecten van bedrijfsmanagement op methaan- en ammoniakemissie. Deze workshops en bedrijfsbezoeken bieden een mooie gelegenheid voor groepen veehouders, studieclubs en anderen om verdiepende informatie te krijgen over de methaanproblematiek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Projectleider Ton van Korven.

Onderzoek Veehouderij & klimaat
In opdracht van het ministerie van LNV zijn er afgelopen najaar praktijkmetingen naar methaanemissie bij veehouderijbedrijven gestart. Deze metingen worden verricht in het kader van de doelstelling van het Kabinet om de methaanemissies in de landbouw terug te dringen. De methaanemissiereductie is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen die het Kabinet neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen. Doel is dat de uitstoot van methaan in 2030 met 1 MtonCO2 equivalenten is verminderd. Om inzicht in het niveau en spreiding van methaan emissies uit veehouderijstallen te krijgen en tegelijkertijd te demonstreren naar belanghebbenden, worden er diverse onderzoeken gestart. LTO Nederland, de Wageningen University (WLR), Schuttelaar & Partners en het Ministerie van LNV trekken hierin samen op.

Er worden dit jaar bij 18 melkveehouders, twee kalverhouders, twee geitenhouders en twee varkenshouders, regionaal verspreid over heel Nederland, metingen verricht. Metingen richten zich op methaanemissies uit dierlijke mest. Hiervoor is in de stallen bij de betreffende bedrijven meetapparatuur geïnstalleerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar methaanemissie bij mestopslag in silo’s. Ook zijn er een aantal pilots. Denk dan vooral aan pilots rond emissiearme stallen, het koelen van mest, nieuwe vloersystemen en het meten van variatie enterische emissie van methaan bij koeien.

Lezingen en bedrijfsbezoeken
Voor het onderzoek is het belangrijk om de agrarische praktijk en de belangrijke stakeholders te betrekken bij het meet- en monitoringsproject methaanemissie uit stallen en mestopslagen. Daarom organiseren we in 2019 over heel Nederland bedrijfsbezoeken en lezingen. Bij het deelonderzoek ‘Onderzoek Veehouderij & Klimaat’ heeft LTO projecten de hoofdverantwoordelijkheid om de bedrijfsbezoeken te organiseren in samenwerking met WLR en Schuttelaar& Partners. Minimaal 28 bedrijfsbezoeken staan er in de planning.

Doel: toelichting op onderzoek en waarneembare effecten
Doel van de bedrijfsbezoeken en lezingen is dat veehouders en andere stakeholders een toelichting krijgen op de bedrijfsmonitoring in combinatie met waarneembare effecten van management op methaan- en ammoniakemissie. Daarnaast worden de resultaten uit lopende onderzoek binnen projecten van de klimaatenvelop naar reductietechnieken voor methaanemissies toegelicht. Nadruk ligt op bewustwording (meten is weten). Een ander belangrijk aandachtspunt is dat vanuit de praktijk meegedacht kan worden in de mogelijkheden en beperkingen van de methaanaanpak uit stallen en mestopslagen en dat het ministerie van LNV deze signalen uit de praktijk mee kan nemen.

Aanbod: verdieping methaanproblematiek
Bedrijfsbezoeken bieden een mooie gelegenheid voor groepen veehouders , studieclubs en anderen om je nader te verdiepen in de methaanproblematiek. Door een gezamenlijk bezoek aan een veehouderijbedrijf c.q. deelnemer van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat krijg je inzicht in de onderzoeksopzet, de praktische uitvoering en de inzichten op het gebied van methaanemissies en praktische oplossingen. Hierbij wordt vanuit de WLR op bedrijfsniveau een toelichting gegeven op de metingen en voorlopige resultaten.

Interesse? Meld je aan!
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met LTO projecten via projectleider Ton van Korven. Wij organiseren dan samen met u een mooie bijeenkomst. Er zijn verschillende programma’s mogelijk. Eventueel plannen we een plenaire lezing en/of in combinatie met een workshop. Naast veehouders zijn andere stakeholders, erf-betreders en bestuurders welkom om deel te nemen aan deze bedrijfsbezoeken.

Meer informatie
Voor nadere informatie neem contact op met: Ton van Korven, Projectleider Methaanprojecten LTO Projecten M: 06- 212 325 84 email: ton.van.korven@zlto.nl

De projecten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV
Projectpartners: WLR en Schuttelaar & Partners


Bron: Projecten LTO Noord