Goede stap richting kringlooplandbouw, invulling randvoorwaarden cruciaal

Ministerie toont richting en benoemt knelpunten; aandacht voor beleidsruimte en economische onderbouwing blijft nodig.

LTO Nederland verwelkomt het toekomstperspectief op kringlooplandbouw dat vandaag door minister Schouten is gepubliceerd. Uit het plan blijkt waardering voor de energie, de innovatiekracht en het ondernemerschap waardoor de Nederlandse agrarische sector wereldwijd koploper is. Een goede invulling van de randvoorwaarden zal cruciaal zijn voor het succes van de transitie. LTO Nederland vraagt daarom aandacht voor de (bedrijfs)economische onderbouwing van toekomstig beleid, experimenteerruimte voor innovatieve ondernemers, en de positie van Nederland in de EU.

Bedrijfseconomisch fundament
Uit het realisatieplan blijkt dat de overheid vooral bestaande middelen gerichter op kringlooplandbouw inzet. Een echt investeringsplan ontbreekt. Dat terwijl er al jaren meer van boeren en tuinders wordt verwacht, terwijl daar minder inkomsten tegenover staan. Het verdienvermogen van de agrarisch ondernemer blijft het fundament van een succesvolle transitie.

LTO Nederland pleit er daarom voor dat de (bedrijfs)economische onderbouwing een integraal onderdeel van al het beleid omtrent kringlooplandbouw is.

“Minister Schouten vraagt terecht aandacht voor de te lage prijs van voedsel”, aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Met een oproep om meer te gaan betalen in de supermarkt zijn we er echter nog niet. Ik verwacht daarom dat de overheid bij elke nieuwe wet of regel toetst het in de praktijk is rond te rekenen”.

Lef om te experimenteren
“De visie, en nu ook het realisatieplan, biedt een goede stip op de horizon – zonder vrijblijvendheid. Dat geeft richting waarmee we ook na 2030 mondiaal voorop kunnen lopen. We moeten ondernemers dan wel de ruimte bieden om daar te komen”, aldus Calon. “Ik had gehoopt op hardere toezeggingen met betrekking tot experimenteerruimte, zodat boeren en tuinders ervaring en expertise op kunnen doen. Wij pleiten daarom voor minimaal 10.000 hectare experimenteerruimte per provincie. Boeren en tuinders willen lef tonen met het investeren in nieuwe technieken en methoden, het zou goed zijn als de overheid eenzelfde soort lef toonde.”

Open economie
De Nederlandse land- en tuinbouw speelt een belangrijke rol in de Europese voedselproductie. De sector is gebaat bij open grenzen en gedegen Europees beleid. Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid speelt daar een belangrijke rol in. Het is zorgelijk dat het budget van het GLB daalt, terwijl de verwachtingen steeds hoger worden. Naast kringlooplandbouw wordt ook beleid op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit op de inkomensondersteuning van boeren afgewenteld. LTO Nederland vindt deze ontwikkeling problematisch.

De vertegenwoordiger van boeren en tuinders is benieuwd naar hoe de plannen van minister Schouten in de Europese context vorm krijgen. De ambities op het gebied van kringlooplandbouw en de investeringen in de eigen sector van andere (West-)Europese landen heeft een impact op de Nederlandse transitie. De land- en tuinbouwsector is onderdeel van een open economie. Ook daarom is een (bedrijfs)economische onderbouwing van beleid gericht op kringlooplandbouw een fundamentele voorwaarde.

LTO Nederland beschouwt het realisatieplan als een goede stap naar verdere concretisering, en zal in gesprek blijven gaan met het ministerie en andere stakeholders om tot een uitvoering te komen die haalbaar en betaalbaar is.

Betrokkenheid LTO Nederland bij Kringlooplandbouw
LTO Nederland heeft er steeds voor gepleit dat de overheid niet moet proberen een blauwdruk te ontwerpen. Het is daarom goed dat het realisatieplan aandacht besteedt aan de vele initiatieven waarmee de sector al naar circulariteit toewerkt. LTO is betrokken bij honderden projecten waar nieuwe inzichten worden opgedaan, haalbaarheid wordt getoetst, en de landbouw van de toekomst in de praktijk wordt gebracht. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, en het Deltaplan Biodiversiteit worden door het ministerie genoemd als belangrijke bijdragen aan de transitie. LTO Nederland is ook betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Onlangs presenteerde de boerenorganisatie zijn visie op mest- en mineralenbeleid. De wensen op het gebied van pacht worden op dit moment getoetst bij de eigen achterban, en met het pilotproject GLB worden de ambities voor de invulling na 2021 bij de gehele sector opgehaald. Ook is LTO Nederland een van de onderhandelaars aan de klimaattafel Landbouw & Landgebruik.

Bron: LTO Nederland