LTO Noord en LTO Nederland presenteren onderzoek: Nederlander voor behoud veenweidelandschap

Liever de koe in het gras dan de mug in het moeras #investeerinveenweide

Door bodemdaling, klimaatopgaven en verstedelijking staat het Nederlandse veenweidelandschap onder druk. Direct Research heeft daarom in opdracht van LTO Noord en LTO Nederland onderzocht wat de Nederlandse burger van het veenweidelandschap vindt, welke oplossingsrichtingen men ziet en hoe de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de overheid, natuurorganisaties en boeren worden gezien. Vanochtend schreef de Telegraaf hier over en de volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden. 

Grote steun voor behoud veenweidelandschap
Driekwart (73%) van de Nederlanders vindt het behoud van het Nederlandse veenweidelandschap zoals het nu is (heel) belangrijk. Bijvoorbeeld omdat het bij Nederland hoort (52%), omdat het belangrijk is voor boeren 44%), omdat Nederlanders het alternatief niet aantrekkelijk vinden (28%) en omdat men de landschappen belangrijk vindt voor toerisme en recreatie (25%). Slechts 5% vindt het behoud (zeer) onbelangrijk.

Veenweideproblematiek is dringend, maar vereist gedegen onderzoek
Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 4 op de 10 Nederlanders bekend is met de veenweideproblematiek. Na het lezen van een situatieschets vindt ruim 8 van de 10 de kwestie dringend. Tegelijkertijd is de Nederlandse burger bezorgd om te snel te handelen – dat zou drastische en onomkeerbare gevolgen voor het Nederlandse landschap kunnen hebben. 80% pleit er daarom voor om eerst grondig onderzoek te doen, terwijl slechts 11% voor actie op korte termijn is.

Koeien in de wei
De Nederlandse bevolking hecht veel waarde aan de rol van de boer in het veenweidegebied. Tweederde vindt dat koeien in de wei bij het veenweidelandschap horen. Boeren moeten dan ook de ruimte krijgen om hun bedrijf te runnen (66% eens, 8% oneens), zonder dat ze worden verplicht om naar (natte) plantenteelt om te schakelen (64%).

Nederlanders vinden het bovendien belangrijk dat de boer in het veenweidegebied wordt gehoord. 78% geeft aan dat de huidige gebruikers over de toekomst moeten kunnen meebeslissen, eenzelfde percentage geeft aan dat boeren volledig gecompenseerd moeten worden bij eventuele veranderingen.

De rekening van de benodigde investeringen moet niet op de bewoners of boeren worden afgeschoven – men ziet hier vooral een rol voor de overheid (Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten) en natuurorganisaties.

Lokale aanpak
LTO pleit namens de veenweideboeren voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de bewoners en gebruikers van het gebied zelf oplossingen en maatregelen kunnen aandragen. Hiermee wordt het draagvlak vergroot en is er oog voor de grote verschillen tussen de veenweidegebieden. Meer informatie is te vinden op de website van LTO Nederland

In het najaar van 2019 worden daarom door LTO Noord drie werkbijeenkomsten georganiseerd in de belangrijkste veenweidegebieden in Nederland, waarin we samen met de publieke en private partijen op zoek gaan naar de beste aanpak per gebied.

Like en deel! 
Zowel LTONoord als LTO Nederland komen vandaag met een aantal social media berichten over dit onderzoek. Like en deel vooral mee! Wij gebruiken de #investeerinveenweide maar laat vooral ook uw stem horen met #koeienindewei en #muginhetmoeras. Samen laten we onze stem horen.