akker

LTO: investerend de crisis uit vraagt financiële dekking

LTO Nederland verwelkomt de kabinetsplannen om investerend de crisis uit te komen. Waar de Miljoenennota financiële dekking voor beleid biedt, hebben boeren en tuinders vaak een andere ervaring: wet- en regelgeving is vaak kostenverhogend, zonder dat het terugverdiend kan worden in het product.

LTO Nederland vraagt hier aandacht voor in haar brief aan de Staten-Generaal, en doet een aantal suggesties voor de komende begroting.

“Hoe komen we de crisis uit? De agrarische sector, met ondernemers die met passie voor hun vak voor voedsel en groene producten zorgen, levert een bijdrage. Boeren en tuinders deelden daar de afgelopen weken mooie verhalen over via social media met #vooronsland,” aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland. “Uit de verhalen bleek echter ook dat de sector tegen een aantal terugkerende uitdagingen aanloopt. Zo zijn investeringen vanwege wet- en regelgeving vaak onrendabel en is beleid niet consistent. De rek is eruit, maar de agrarische sector wil een mooie en belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen in de voedselvoorziening en het groen, maar ook in het beheer en de leefbaarheid van ons land. Daar gaan we graag het gesprek over aan.”

Overheidsinvesteringen, consistent beleid en de rol van de agrarische sector
De Nederlandse land- en tuinbouw produceert groene, gezonde producten volgens de hoogste standaarden. De hoge kostprijs voor het produceren van duurzame producten betaalt zich echter vaak niet via het product terug: een melkveehouder krijgt geen cent per kilo melk extra voor de nieuwe stalvloer met lagere stikstofemissie. Door nieuw beleid, maatschappelijke wensen en daaruit voortvloeiende verplichtingen worden kosten voor boeren en tuinders steeds hoger, terwijl prijzen van producten niet meestijgen. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen, bijvoorbeeld in relatie tot de stikstofcrisis, mogelijk moeten maken.

Investeren heeft voor boeren en tuinders alleen zin als er ruimte is om investeringen terug te verdienen. LTO vraagt daarom om consistent beleid dat langer standhoudt dan één kabinetsperiode, waarbij er ruimte blijft voor invulling vanuit de ondernemer.

De coronacrisis heeft ook boeren en tuinders geraakt, maar de agrarische sector blijft een stabiele factor in de onzekere tijd waarin we leven. Boeren en tuinders bieden oplossingen voor problemen in de maatschappij en dragen bij aan onder andere de voedselketen, vitaliteit van het platteland, werkgelegenheid en welvaart. LTO vindt het daarom belangrijk dat de sector, in al haar diversiteit, wordt gekoesterd.

Suggesties voor begroting
LTO doet daarnaast een aantal suggesties voor de begroting:

  • Buig budget voor opkoop veehouderij vanwege stikstof om naar investeringen.
  • Investeer in nieuwe mechaniseringslag en robotisering in land- en tuinbouw.
  • Oormerk geld voor fiscale klimaatreserve voor de agrarische sector om inkomensgevolgen van klimaat- en marktverstoringen op te vangen met de winst uit betere tijden.
  • Handhaaf de zelfstandigenaftrek.
  • Heb oog voor groen platteland bij investeringen in zonne-energie en woningbouw.

In de aanloop naar Prinsjesdag deelden boeren en tuinders hun verhaal op sociale media via #vooronsland. De Land- en Tuinbouw Troonrede die op 10 september jl. werd gepresenteerd bouwt daarop voort. De schriftelijke reactie op de Miljoenennota die LTO Nederland vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd is hier te lezen. Tevens hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een gezamenlijke reactie op de begroting gegeven.

Bron: LTO Nederland