LTO Noord werkt aan nieuwe strategische visie

LTO Noord werkt aan een nieuwe strategische visie. Reden hiervoor zijn ontwikkelingen die op de sector afkomen en het feit dat Projecten LTO Noord en de vereniging LTO Noord één zijn sinds begin van dit jaar.

Regiovoorzitters Trienke Elshof, Nico Verduin en Ben Haarman blikken vooruit op de visie die eind september wordt gepresenteerd. ‘De organisatie heeft een meer actieve houding gekregen’, zegt Verduin. ‘LTO Noord kan sneller inspringen op zaken die op de sector afkomen. Projectleiders helpen boeren die een idee uitgewerkt willen zien.’

Waarom zijn de vereniging LTO Noord en Projecten LTO Noord gefuseerd?
Nico Verduin: ‘Veel projecten, zoals op het gebied van mest, kringloop, vruchtbare bodem, water, multifunctionele landbouw en korte ketens, raken aan belangenbehartiging. Wat je realiseert in een project, kan soms een dreigende maatregel of heffing bij de boer op het erf voorkomen. De knip tussen belangenbehartiging en projecten is niet altijd te maken. Projecten en vereniging versterken elkaar. Het was logisch ze in elkaar te schuiven.’

Trienke Elshof: ‘Boeren die iets willen doen aan biodiversiteit, die naar kringlooplandbouw toe willen of naar minder emissies, worstelen met de vraag hoe ze hiermee aan de slag kunnen gaan. Projecten helpt hen daarbij, bijvoorbeeld via studiegroepen. Naar de toekomst toe willen we de mogelijkheden die projecten bieden, beter benutten. Toegankelijk maken voor iedereen, dat alle leden er weet van hebben en er meer mee kunnen doen voor het eigen bedrijf.’

Ben Haarman: ‘Hiermee wordt duidelijker neergezet dat wij projecten doen die in het belang zijn van onze leden, voor ontwikkelingen in het gebied, voor innovatie. Als belangenbehartigers kijk je samen met projectleiders wat je kunt bereiken voor de leden, hoe je iets extra’s kunt betekenen.’

Wat voor organisatie wil je zijn voor de leden? 
Ben Haarman: ‘Er waait een andere tijdsgeest, die erom vraagt je visie en ambitie bij te stellen. De vorige visie dateert van 2017, maar er is veel veranderd. De sector staat voor enorme opgaven, de gemiddelde leeftijd van de boeren gaat omhoog en we zien twijfels bij jonge boeren om het bedrijf over te nemen. Er zijn veel zorgen onder boeren over de toekomst.

‘Je wilt het goede doen voor je leden en dat begint met er zijn als vereniging voor je leden. Dat je in gesprek bent met de leden, met de afdelingsbestuurders. En dat je met elkaar het gesprek aangaat over de problematiek, wat de samenleving en politiek van ons vragen en waar mogelijk kansen liggen. Dat je daar niet alleen in staat om dat te gaan verkennen, maar dat je mag rekenen op je organisatie.

‘Hoe krijgen wij als LTO Noord de belangen voldoende op tafel? Daar spreek je over met elkaar, met de leden, met de afdelingsbestuurders die een cruciale rol vervullen en met de medewerkers.

‘Je wilt ondersteunend zijn aan je leden. Dat is aan de ene kant doen wat leden van je vragen en aan de andere kant ook richting geven. LTO Noord gaat voor langjarige zekerheid voor boeren en tuinders, vertrouwen in de toekomst en plezier in het werk. Dat moet wat mij betreft in de visie. Wij zetten ons ervoor in de randvoorwaarden zo ingevuld te krijgen dat de jonge boer toekomstperspectief ziet.

‘Als er doelen worden gesteld vanuit de politiek, dan moeten die haalbaar zijn. De boer moet zelf de keuze hebben hoe hij dat doel behaalt. Daar ben je ondernemer voor.’
Trienke Elshof: ‘Het doel van de organisatie is dat we de dingen doen die belangrijk zijn voor de leden. Het ledenonderzoek, waarin leden aangeven wat zij aan verbeterpunten zien voor LTO Noord, is leidend geweest bij de totstandkoming van de strategische visie.

‘LTO Noord wil haar leden meer laten merken dat de organisatie er voor hen is. ‘Weten jullie wel wat er leeft in de sector?’ Dergelijke reacties krijgen wij. Leden willen dat we luisteren naar waar zij mee worstelen. Dat we er voor hen zijn, dat gevoel moeten we dichter bij leden brengen. Als dat vertrouwen is verminderd, dan willen wij dat terugbrengen. Die verbinding moeten we zoeken. Dat is onze continue opdracht.’

Nico Verduin: ‘We hebben een breed kleurenpalet aan leden van typen ondernemers. Ik kan wel twintig ‘kleuren’ ondernemers noemen. Zij hebben allemaal een rol in de maatschappij en worden gewaardeerd in onze sector. LTO Noord is er voor al die ondernemers. Je kunt dus niet één stip op de horizon zetten. Dat is onverstandig vanwege onze diversiteit.

‘Waar LTO Noord voor staat, is randvoorwaarden scheppen op allerlei vlakken, in de regio tot in de sectoren en op landelijk niveau, zodat het brede kleurenpalet aan leden zich kan ontwikkelen in de richting waarin zij perspectief zien. Daarin zijn we als organisatie meer dienend dan sturend.’

Wat gaan leden merken van de nieuwe koers van LTO Noord?
Nico Verduin: ‘We kunnen als één LTO Noord efficiënter werken voor onze leden. De lijnen zijn kort en de organisatie is flexibel. Stel, er speelt een probleem bij jou in de omgeving, waar jij, maar ook collega-boeren, iets mee willen doen, die een idee hebben voor een oplossing. Klop dan bij LTO Noord aan. Dan helpt een projectleider het idee vorm te geven. Die meer actieve houding van LTO Noord, daar kunnen leden hun voordeel mee doen.’

Trienke Elshof: ‘Leden moeten merken dat we midden in de samenleving staan als LTO Noord. Dat wordt meer zichtbaar. Bij LTO werken we met verschillende thema’s en sectorale vakgroepen. Een lid maakt geen onderscheid in waar informatie vandaan komt. Daar moet geen licht tussen zitten. De interactie met vakgroepen gaan we verbeteren. In de communicatie gaan leden merken dat we slagvaardiger zijn, er korter op zitten en informatie sneller bij leden hebben. Daar gaan we meer op focussen. Daar willen we op scoren.’

Belang van elkaar ontmoeten
Door corona moest LTO Noord zich ten dele ‘opnieuw uitvinden’. Leden bij elkaar brengen op verschillende thema’s is de kracht van de organisatie. Maar dat kon vanaf half maart niet meer. ‘Corona heeft een aantal zaken in een stroomversnelling gebracht’, zegt Trienke Elshof. ‘Algauw begonnen we met webinars om toch contact te hebben met leden en hen te informeren over onderwerpen die spelen. Op die manier hebben we veel leden bereikt met ons verhaal.’

Voor het komende winterseizoen zoekt LTO Noord naar creatieve mogelijkheden om ‘ontmoeting en uitwisseling’ weer mogelijk te maken. ‘Dat willen we graag faciliteren’, zegt Elshof. ‘Mensen willen elkaar weer graag ontmoeten. Dat contact heb je nodig. Er staat veel te gebeuren, met grote thema’s op de agenda zoals gewasbeschermingsmiddelenbeleid en stikstof. Daarover willen we het gesprek aangaan met de leden. Afdelingen willen rond oktober van start met hun winterprogramma, maar hoe? We kijken naar kleinschalige oplossingen, bijvoorbeeld op strobalen bij een lid in de schuur, met een drankje en hapje erbij. Vanzelfsprekend op 1,5 meter.’

Ben Haarman vult aan: ‘Ook horecagelegenheden bieden misschien mogelijkheden. De behoefte is er om elkaar weer te ontmoeten. Daar zijn we de vereniging voor.’
In de nieuwe organisatie LTO Noord kan, met corona als voorbeeld, snel worden ingesprongen op zaken die op de sector afkomen. De platforms waarop telers en tuinders terechtkonden die personeel zochten, met bijbehorend aanbod van mensen die werk zochten in de beginfase van corona, is hiervan ook een voorbeeld.

Wat niet verandert, is de manier waarop LTO Noord de belangenbehartiging vormgeeft. ‘We blijven een ondernemersorganisatie, die als het nodig is, hard kan zijn op de inhoud, maar zacht is op de relatie’, zegt Nico Verduin. Haarman: ‘Aan de overlegtafel moet je het doen. Ben je geen gesprekspartner meer, dan wordt er over je gepraat in plaats van met je.’ Elshof: ‘Wij zijn een lobbyorganisatie. Aan tafel moet je tot overeenstemming komen. Wij lopen niet weg, maar blijven zitten om knopen door te hakken. Dat is ons DNA. Wij blijven bij onze eigen kracht.’

Bron: Nieuwe Oogst